Archiv pro měsíc: Prosinec 2014

Metodiky standardu Handicap Friendly vyšly knižně

Metodika HF

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP zveřejnila v září letošního roku metodiky ke standardu Handicap Friendly, který by se měl stát závazným dokumentem pro knihovny s cílem zlepšovat nabídku služeb vůči uživatelům se specifickými potřebami.

Celkem pět metodik se nyní dočkalo knižní podoby pod názvem Rovný přístup – Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením, k vydání je připravily Eva Cerniňáková a Helena Hubatková Selucká. Brožura mimo jiné přináší výsledky letošního průzkumu dostupnosti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami, kterého se zúčastnilo 625 knihoven.

Počet potenciálních uživatelů se specifickými potřebami není zanedbatelný. Ze statistických šetření vyplývá, že každý desátý člověk v České republice má nějaké postižení. Potřeba dostupnosti služeb se však zdaleka netýká jen lidí s postižením, ale také příslušníků jazykových či národnostních menšin, lidí se zdravotními omezeními či psychickými poruchami, lidí sociálně znevýhodněných, seniorů, aj.

Každá knihovna, která je přístupná lidem se specifickými potřebami, může získat certifikát Handicap Friendly. Certifikace může být udělena ve čtyřech oblastech (za služby pro znevýhodněné občany se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením) a platí po dobu dvou let. Oceněné knihovny budou navíc označeny stejnojmenným logem.

Uživatelům se specifickými potřebami v knihovnách se zabývá také Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 a její tematická sekce Rovný přístup ke službám (priority č. 13-15). Metodické příručky bude Knihovnický institut Národní knihovny ČR distribuovat směrem ke starostům přes Svaz měst a obcí ČR, o distribuci do městských a místních knihoven se postarají metodici krajských knihoven. Přejeme příjemné počtení!