Archiv pro měsíc: Únor 2015

Aspenský dialog o veřejných knihovnách

Mezinárodní nezisková organizace Aspen Institute s podporou nadace Billa & Melindy Gatesových vydala na konci roku 2014 report s názvem Rising to the Challenge: Re-Envisioning Public Libraries, který se zabývá změnou vnímání veřejných knihoven v americké společnosti. Budoucnost knihoven v něm společně s profesionálními knihovníky zkoumají vládní stratégové, filantropové, pedagogové a technologičtí specialisté.

Aspen Institute

Nová vize veřejné knihovny
Role knihoven v 21. století jdou daleko za rámec půjčování knih. Knihovny musí i nadále překonávat jak krátkodobé naléhavé výzvy, tak identifikovat a řešit dlouhodobé individuální i kolektivní potřeby místních obyvatel. A rozsah práce v komunitách, kterým slouží, je ohromný, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, občanské angažovanosti či osobního rozvoje pracujících lidí.

„Knihovny musí být místem, kde se lidé mohou setkávat, spolupracovat a učit se digiálnímu vzdělávání. Veřejné knihovny se stávají platformou pro učení. Tvořivost a inovace otevírají knihovnám zcela novou cestu a pomáhají komunitám překonat ekonomické a sociální rozdíly.“
Walter Isaacson, prezident a výkonný ředitel Aspen Institute

Aspenský dialog se též odvolává na Mezinárodní federaci knihovnických asociací (IFLA), která ve své zprávě IFLA Trend Report z roku 2013 definovala pět hlavních směrů, jež budou formovat informační společnost, a na které budou muset obce a jejich knihovny výhledově reagovat.

Klíčové výhody veřejné knihovny
Role moderní veřejné knihovny v digitálním věku je postavena na třech klíčových přínosech:

  1. Lidé – knihovna je centrem občanské angažovanosti, podporuje vytváření nových vztahů a posiluje lidský kapitál komunity, kterou tvoří například děti a mládež, rodiče, uchazeči o práci, podnikatelé, imigranti, penzisté nebo samotní autoři. Knihovny usnadňují učení a kreativní tvoření dětem stejně tak jako dospělým.
  2. Místo – knihovna je příjemný prostor určený pro celou škálu aktivit, pro čtení, učení, dorozumívání se, setkávání nebo obchodování. Její fyzické zázemí představuje ve stále silnějším virtuálním světě útočiště posilující nejenom sociální vazby. Virtuální prostor knihovny naopak nabízí přístup k různým informacím a zdrojům, které knihovny nabízí.
  3. Platforma – knihovny poskytují lidem přístup k nástrojům a zdrojům, díky nimž mohou jednotlivci i skupiny poznávat a objevovat nové informace. Role platformy radikálně přetváří denní aktivity knihovny a posouvá původní koncept „půjčování“ světového vědění k nové vizi knihovny coby centra pro vzdělávání a propojení místní komunity.

Případové studie a nové příležitosti
Součástí doprovodného materiálu aspenského dialogu jsou dvě případové studie prezentující příklady dobré praxe amerických knihoven. První z nich se zaměřuje na knihovny a posilování vztahů v místní lokalitě (např. se školami, podnikateli, občanskými sdruženími či jinými knihovnami) a představuje projekty, které úspěšně propojují nové partnery, služby knihoven a místní obyvatele.

Druhá studie se soustředí na aplikace, projekty a iniciativy, díky nimž knihovny vytvářejí nové příležitosti pro učení a zapojení uživatelů.

Čtyři strategie k úspěchu
Podle aspenského dialogu je dlouhodobé zdraví knihoven nezbytné pro perspektivní vývoj komunity, ve které působí. Zajímá vás, jaké strategie vedou k úspěchu? Propojení potřeb místních obyvatel se službami knihoven může být jedna z těch správných cest, objevte další prostřednictvím 4 strategií k úspěchu a 15 kroků pro vedoucí knihoven, stratégy a komunitu.

Další inspiraci může poskytnout souhrn zdrojů, které přispěly ke vzniku aspenského dialogu o veřejných knihovnách. Vedle případových studií zde naleznete doporučenou literaturu k tématu, odborné statě a fotografie. Přejeme příjemné počtení!

Koncepce rozvoje knihoven a její plnění v roce 2014

Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 tvoří celkem 21 priorit v šesti tematických okruzích. Jak probíhalo jejich plnění v uplynulém roce? Přečtěte si více v krátkém shrnutí.

Projekt Národní digitální knihovna se blíží k úspěšnému závěru. Národní knihovna ČR coby realizátor projektu plánuje pokračovat v dalším rozvoji systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, vývoji nástrojů na zpřístupnění výsledků digitalizace a intenzivnější spolupráci s krajskými a specializovanými knihovnami (priorita č. 1). Odevzdávání povinného „výtisku“ elektronických publikací (tzv. born digital dokumentů) bude předmětem novely knihovního zákona, který by měl být projednáván v druhém čtvrtletí roku 2015 (priorita č. 3).

Národní digitální knihovna logo

Přístup ke zdrojům a službám knihoven by měl přehledně a komfortně poskytnout zejména připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz. Pilotní projekt v roce 2015 připraví Moravská zemská knihovna v Brně, souběžně budou probíhat práce na uživatelských scénářích portálu (priorita č. 6 a 19).

Knihovny.cz logo

Vzdělávání a čtenářská gramotnost (priority č. 9–12) byly během uplynulého roku podpořeny na různých úrovních, např. účelovými dotacemi na nákup zahraniční literatury či zprostředkováním multilicence pro přístup k vybraným elektronickým informačním zdrojům. Principy poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byly zahrnuty mj. do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Rovnému přístupu ke službám knihoven (priorita č. 13) byla zasvěcena příprava celkem pěti metodik, které se na konci roku 2014 dočkaly vydání pod názvem Rovný přístup – Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovny pristup

Marketing služeb nerovná se pouze propagace, může to být kupříkladu schopnost zhodnotit, jakou mírou se služby knihoven vyplatí svým uživatelům i zřizovatelům. K tomuto účelu byly v minulém roce vydány publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven) a praktická příručka Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit (priorita č. 17). V uplynulém roce dále započala příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost (priorita č. 19).

V oblasti rozvoje lidských zdrojů se nyní pracuje na Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, ke které bude připraven průzkum zjišťující názory managementu knihoven na míru významnosti celoživotního vzdělávání zaměstnanců-knihovníků (priorita č. 20). Podpora dobrovolnické práce v knihovnách (priorita č. 21) byla zahrnuta přímo do podmínek dotačního programu Knihovna 21. století.

Většina projektů naplňujících Koncepci rozvoje knihoven byla podpořena účelovými dotacemi z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR. Příprava nové koncepce rozvoje knihoven na období 2016-2020 by měla dle zápisu z posledního zasedání Ústřední knihovnické rady započít na jaře 2015.