Archiv pro den: 02/02/2015

Koncepce rozvoje knihoven a její plnění v roce 2014

Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 tvoří celkem 21 priorit v šesti tematických okruzích. Jak probíhalo jejich plnění v uplynulém roce? Přečtěte si více v krátkém shrnutí.

Projekt Národní digitální knihovna se blíží k úspěšnému závěru. Národní knihovna ČR coby realizátor projektu plánuje pokračovat v dalším rozvoji systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, vývoji nástrojů na zpřístupnění výsledků digitalizace a intenzivnější spolupráci s krajskými a specializovanými knihovnami (priorita č. 1). Odevzdávání povinného „výtisku“ elektronických publikací (tzv. born digital dokumentů) bude předmětem novely knihovního zákona, který by měl být projednáván v druhém čtvrtletí roku 2015 (priorita č. 3).

Národní digitální knihovna logo

Přístup ke zdrojům a službám knihoven by měl přehledně a komfortně poskytnout zejména připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz. Pilotní projekt v roce 2015 připraví Moravská zemská knihovna v Brně, souběžně budou probíhat práce na uživatelských scénářích portálu (priorita č. 6 a 19).

Knihovny.cz logo

Vzdělávání a čtenářská gramotnost (priority č. 9–12) byly během uplynulého roku podpořeny na různých úrovních, např. účelovými dotacemi na nákup zahraniční literatury či zprostředkováním multilicence pro přístup k vybraným elektronickým informačním zdrojům. Principy poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byly zahrnuty mj. do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Rovnému přístupu ke službám knihoven (priorita č. 13) byla zasvěcena příprava celkem pěti metodik, které se na konci roku 2014 dočkaly vydání pod názvem Rovný přístup – Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovny pristup

Marketing služeb nerovná se pouze propagace, může to být kupříkladu schopnost zhodnotit, jakou mírou se služby knihoven vyplatí svým uživatelům i zřizovatelům. K tomuto účelu byly v minulém roce vydány publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven) a praktická příručka Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit (priorita č. 17). V uplynulém roce dále započala příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost (priorita č. 19).

V oblasti rozvoje lidských zdrojů se nyní pracuje na Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, ke které bude připraven průzkum zjišťující názory managementu knihoven na míru významnosti celoživotního vzdělávání zaměstnanců-knihovníků (priorita č. 20). Podpora dobrovolnické práce v knihovnách (priorita č. 21) byla zahrnuta přímo do podmínek dotačního programu Knihovna 21. století.

Většina projektů naplňujících Koncepci rozvoje knihoven byla podpořena účelovými dotacemi z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR. Příprava nové koncepce rozvoje knihoven na období 2016-2020 by měla dle zápisu z posledního zasedání Ústřední knihovnické rady započít na jaře 2015.