Archiv autora: Pavlína Lonská

Pozvánka na konferenci LIB CON 2015

Druhý ročník konference LIB CON 2015: Konference o nových směrech knihovnictví a informační vědy se blíží, tentokrát se zaměří na téma možné meziknihovní spolupráce.

Program nabízí průřez napříč současnými trendy informační vědy a knihovnictví – dotkne se rešeršních strategií, dostupnosti obchodních informací nebo propojení sociálních médií se službami knihoven. Odpolední blok přednášek zahájí příspěvek Lenky Hanzlíkové na téma Knihovny.cz: co, komu, proč a jak, na jehož poslechnutí vás srdečně zveme!

Konference se bude konat opět v Městském kulturním středisku Hostivice, a to v pátek 30. října 2015 od 9 hod. Více informací, podrobný program a registraci naleznete na www.libcon.cz.

Připravujeme roadshow pro Centrální portál knihoven

Knihovny placky

Centální portál knihoven Knihovny.cz patří mezi ty projekty, které si zaslouží pozornost široké odborné veřejnosti. Od roku 2012, kdy se stal jedním z prioritních bodů současné Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015, prošel významným vývojem. Koncem roku 2015 se chystá spuštění pilotní verze portálu, proto jsme se rozhodli seznámit s jeho současným stavem knihovníky po celé republice.

Roadshow Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven je série přednášek, jejíž cílem je přiblížit vývoj a současný stav stejnojmenného projektu. Lektoři z řad řešitelů projektu představí výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele. Přednášky jsou určeny pracovníkům městských a místních knihoven, pro odborné knihovníky chystáme samostatné přednášky v Praze a Brně.

Mezi naše lektory budou patřit kolegové, kteří jsou s vývojem portálu dlouhodobě spjati (PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Tomáš Řehák, Ing. Petr Žabička a další) – ti během podzimu 2015 postupně navštíví všechny krajské knihovny v České republice. Bližší informace k zastávkám roadshow získáte u koordinátorky projektu nebo metodika příslušné krajské knihovny.

Přehled plánovaných termínů roadshow

Jaké je poslání českých knihoven?

Loga, značky, označení knihoven. Těmto tématům se začala pracovní skupina Priority 19 věnovat na jaře letošního roku. Zájem o téma vyústil v dvoudenní workshop pod vedením konzultantské společnosti Lovebrand, která se věnuje budování značek.

Plzen Workshop P19

Postoj ke značce vzniká především s asociacemi, které mají lidé uloženy v paměti a které si spojují se značkou, proto jsme brainstormovali ideální asociace spjaté s knihovnou. Přemýšleli jsme i nad nevýhodami knihoven (jejich znalost může dobře posloužit jako podklad pro práci s odbouráváním předsudků vůči knihovnám). Týmová práce vyústila v manifest knihoven, který v osmi bodech představuje stěžejní úlohy knihoven ve společnosti.

Chcete vědět více? Přijďte si poslechnout příspěvek s názvem Značka není jen logo, platí to i pro knihovny? na konferenci Knihovny současnosti 2015 (blok Služby v akci), která se uskuteční ve dnech 8.10. září 2015 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

Těšíme se na viděnou!

České knihovny za dalších pět let?

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015, dokument schválený vládou ČR, který říká, kam mají knihovny směřovat, pomalu končí. Proto se koncem dubna sešla v Třešti Ústřední knihovnická rada rozšířená o další přizvané experty, aby zhodnotila stav realizace stávající Koncepce a diskutovala o té budoucí.

Ohlédnutí za současnou koncepcí

České knihovnictví řeší od roku 2011 celkem 21 „hlavních“ tematických priorit. Úspěchy jsou proměnlivé, ale i cesta je cíl. Nejdůležitějším přínosem Koncepce je totiž podle mého mínění obnovená úzká spolupráce knihoven napříč oborem i republikou ve snaze naplnit konkrétní koncepční cíle a úkoly z nich vyplývající. Doufám, že pocit vzájemné spolupráce rokem 2015 neskončí, naopak se sdílení prohloubí. V jednotě je přeci síla.

Splnění cílů všech priorit mělo vést k naplnění vize Koncepce, která čtenáři do úst vkládala slova o ideální knihovně, formulovaná vševědoucím knihovnickým pohledem. Knihovna čtenářských snů je prý příjemná, přístupná 24/7, bez bariér, efektivní a s motivovaným personálem. Opravdu?

V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem získám požadovanou kvalitní službu bezplatně i z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu.
Vize Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015

První část třídenního jednání byla věnována zprávám o stavu plnění právě platných priorit. Nejvýraznější úspěchy zaznamenaly pracovní skupiny, které měly za cíl standardizovat procesy nebo služby. Byly vydány Standard pro dobrou knihovnu a Standard Handicap Friendly, významně se posunulo vnímání role dobrovolníků. Málokterou prioritu je možné označit za hotovou a témata se jistě budou objevovat dál ať už ve vzdělávání, nebo programech odborných setkání, ale už máme pevný základ a na čem stavět.

Nejkomplikovanější – ale to možná proto, že jsme zatím nikdy nic takového nezkoušeli – jsou práce na Centrálním portálu knihoven. Cíl spustit portál v roce 2015 zůstane sice nenaplněn, ale od té doby, co se do vývoje se svými zkušenostmi z ČístBrno.cz položila Moravská zemská knihovna, to začíná vypadat opravdu nadějně! Adresu Knihovny.cz se proto vyplatí sledovat nejen kvůli odbornému zájmu, ale i pro dobro vašich čtenářů.

Vize, mise, záchrana

Jak bude vypadat finální text nové Koncepce do roku 2020, zatím není úplně jasné. Možná, že nezůstane priorita na prioritě. Jasné ale je, že vize, kam by se měly knihovny ubírat, se celkem významně promění – od deklarace toho, co si myslíme, že o čtenáři víme, k tomu, co mu chceme reálně nabídnout. A to je dobře.
Vizionářská supervěta pak obsahuje i čtyři hlavní témata, kterým by se měly knihovny v nadcházejících letech věnovat: spolupráce, zdroje, prostor a rozvoj. A jak zmíněná „supervěta“ zatím zní?

Společně* tvoříme knihovny jako nabídku zdrojů** a otevřeného prostoru*** pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj****.

* Já. Vy. Čtenáři. Knihovníci. Daňoví poplatníci. Baví nás to.
Spolupráce

** Knihy, data, média.
Zdroje

*** Pro jednoho i pro všechny, stále na blízku, pro každého bez rozdílu, se vzájemným respektem.
Prostor

**** Zážitek. Inspirace. Kreativita. Tradice. Dnes čerpáme z minulosti a tvoříme budoucnost.
Rozvoj

Snad ani nemusím dodávat, že bez hvězdičkových vysvětlivek není sdělení úplné a bude potřeba s ním pracovat jako s celkem.

Zajímavým vedlejším efektem diskusí nad tématy byla stále se vracející myšlenka nutnosti dlouhodobé, centralizované a vědomé podpory některých činností (poradenství v oblasti architektury a plánování knihoven, podpora čtenářství, standardizace služeb, služby centrálního portálu, komunikace knihoven) a z toho plynoucí revize dotačních programů.

Koncepce jako společný dokument českých knihoven?

Mít dokument, který popisuje, na co by se měly české knihovny zaměřit, nota bene schválený vládou, je určitě fajn. Otázka je, jak koncepci vnímají knihovny samotné. Trochu mě mrzí, že po zkušenostech s komplikovaným přijetím předchozí Koncepce, jsme na nejlepší cestě si to celé zopakovat. Je mi jasné, že tvořit text s několika tisícovkami subjektů je nereálné, ale předpokládala bych, že se o přípravě začne včas mluvit, aby se aktivní knihovny měly čas vyjádřit třeba k tomu, kde je tlačí bota. Na to už je teď pozdě. A možná už je také pozdě na to, aby proběhlo vůbec nějaké vnitřní připomínkové kolo před tím, než dokument odejde do vlády.
Zároveň také platí, že pro vládu vzniká dokument, který odpovídá požadavkům, které se na takový dokument kladou. Může tak vůbec vzniknout něco, čím si radostně budou listovat čeští knihovníci, kde budou hledat oporu při vyjednávání se zřizovateli, z čeho bude jasné studentům, kam se obor vyvíjí? Uvidíme. Ať už to dopadne jakkoli, bylo fajn najít a držet společnou řeč.

Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
Foto: © Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (fotogalerie na FB)

Kam dál:

Podklady pro jednání v Třešti – vyhodnocení současných priorit, doporučená četba k tvorbě nové Koncepce

Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 – nová státní kulturní politika by měla zahrnovat také body z připravované Koncepce

Metodika pro tvorbu národních strategií – jak na to?

Quo vadis, knihovno? – zhodnocení projektu, jehož hlavním cílem bylo prosadit myšlenky současné Koncepce mezi knihovníky

Nová strategie skotských knihoven

Skotské knihovny mají novou strategii veřejných knihoven na nadcházející léta. Dokument s názvem Ambition and Opportunity: A Strategy for Public Libraries in Scotland 2015-2020 je dostupný online http://scottishlibraries.org/wp-content/uploads/2015/01/Strategy.pdf.

Jak se vám líbí? A mohla by být skotská strategie inspirací pro nově vznikají koncepci rozvoje českých knihoven?

Skotska strategie