Archiv štítku: dobrá praxe

Inovované standardy knihovnických služeb 2020

Knihovnický institut Národní knihovny vydal dva aktualizované zásadní standardy: jednak čtvrtou verzi Standardu pro dobrou knihovnu a ve druhé verzi vyšel standard Služby knihoven knihovnám, který se věnují regionálním funkcím. Oba standardy, které vycházejí i z mezinárodních doporučení IFLA, mohou být dobrým vodítkem pro nastavení základních parametrů služeb: jak pro vedení a zaměstnance knihoven, tak pro starosty obcí, aby měli konkrétní představu, v jakém rozsahu může knihovna jejich obci sloužit.

Standard pro dobrou knihovnu

Tento metodický pokyn stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování knihovnických služeb veřejnými knihovnami. Zahrnuje doporučení ohledně  provozní doby,  tvorby knihovního fondu, ploch a IT vybavení pro uživatele, webových stránek knihovny, online katalogu, kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihoven aj.

Aktualizovaná verze Standardu vznikla po pěti letech. Nově přibyl článek 14 o vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivitách knihoven, který zahrnuje i doporučení kolik akcí ročně organizovat podle velikosti knihovny. Podpora této činnosti knihovny cílí na rozvoj společenského a kulturního zázemí obyvatel obce, podporu místní společnosti napříč všemi věkovými kategoriemi a na posílení spolupráce a solidarity. Upraven byl článek 11 – doporučení k personálnímu zajištění. Nyní například zahrnuje odpovídající zvyšování úvazků vzhledem k navyšování agendy vzdělávacích a kulturních aktivit. Základní body standardu se nezměnily, text i statistické údaje ovšem prošly aktualizací.

Standard pro dobrou knihovnu je ke stažení na webu Informace pro knihovny a také je v tištěné formě distribuován přes krajské a pověřené knihovny.

Služby knihoven knihovnám

Dokument oslovující přímo starosty shrnuje informace o krajských programech regionálních funkcí na podporu knihoven, tak aby provozovatelé knihoven věděli o podpůrných činnostech určených základním knihovnám. Úvod dokumentu zahrnuje zajímavé statistické údaje o celkových výkonech veřejných knihoven za rok 2019 (22 milionů fyzických návštěvníků, 51 milionů výpůjček) a standard předesílá poslání knihoven a obsahuje informace o systému regionálních služeb, o poradenství, vzdělávání a pomoci při správě knihovních fondů. I zde nově přibyl článek o podpoře vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit a větší prostor je věnován úlohám jednotlivých prvků systému knihoven, který zahrnuje pověřené knihovny, obsluhované knihovny i přímo provozovatele obsluhované knihovny.

Standard je ke stažení zde na webu Informace pro knihovny.

Knihovny proti viru

Co mohou knihovny nabídnout, když jsou zavřené? Na portálu Knihovny.cz najdete nový rozcestník protiviru.knihovny.cz zjednodušující vyhledání elektronických zdrojů, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online nebo na svých čtečkách a mobilních zařízeních.

Zdroje jsou nabídnuty podle uživatelských kategorií: pro děti a mládež,  pro studenty VŠ, pro dospělé a pro seniory. Rozcestník odkazuje na další relevantní obsah, který se uživatelům může hodit, a je pravidelně aktualizován, protože relevantní online obsah nyní přibývá rychlým tempem.  A pod hashtagem #Knihovnyprotivirusoustřeďuje tým v MZK i další materiály, které mohou knihovny poskytnout.

Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny

Pandemie staví i knihovny před nové výzvy. Lze předpokládat, že období nejistot a rozpočtových schodků bude vyžadovat ještě pečlivější přípravu komunikace s našimi zřizovateli i veřejností. Děkujeme redakci časopisu Duha a autorce článku Marice Hrubé za laskavé svolení s publikací tohoto článku i na tomto webu!

Vznik e-learningového kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny reaguje na potřebu veřejných knihoven prosazovat své zájmy a obhajovat svoji existenci. Knihovna je stále více nucena objasňovat svému zřizovateli, že její role nespočívá pouze v půjčování knih a upozorňovat na svůj potenciál v oblastech jako je celoživotním vzdělávání, informační gramotnost, poskytování služeb e-governmentu a mnohé další.

Library advocacy se nabízí jako ucelená koncepce, která nabízí efektivní komunikační strategii. V prostředí českých veřejných knihoven není tento koncept příliš známý. Vzdělávací obsah kurzu čerpá převážně z materiálů organizace American Library Association, která je mezinárodním leaderem v oblasti library advocacy. K dalším zdrojům patří soubory Best Practice zahraničních knihoven, které již tento koncept do své praxe implementovaly.

Představení kurzu

Cílem připravovaného kurzu je představit základní principy library advocacy a usnadnit jeho možnou implementaci do prostředí českých veřejných knihoven. Kurz je připravován ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury, programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Přístupný je od ledna 2020 na elektronické platformě kurzy.knihovna.cz. Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci veřejných knihoven. Kurz je tematicky strukturován do šesti modulů, závěrečná část každého modulu je určena k samostudiu.

Vzhledem k tomu, že koncept library advocacy není v České republice příliš známý, neexistuje k němu adekvátní český ekvivalent. Po konzultaci s Národní knihovnou ČR bude v tomto kurzu používán původní anglický termín library advocacy k označení konkrétní strategie, která vede k efektivnímu prosazování zájmů knihoven. Při uvádění konkrétních příkladů jejího praktického využití bude užíván termín obhajoba zájmů.

Obsah modulů

Úvodní modul představuje library advocacy jako komunikační strategii, která je založena na zviditelnění vytvořených hodnot před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. V souladu s tímto principem nabízí library advocacy široké spektrum nástrojů a kampaní. Upozorněno je na jeho hlavní výhody, ke kterým patří ucelenost, finanční nenáročnost a snadná implementace.

Druhý modul charakterizuje první ze dvou směrů library advocacy. Jde o prosazování zájmů ze strany knihoven. Vychází se zde z principu, že library advocacy lze praktikovat na všech zaměstnaneckých úrovních. Velmi důležitý je průnik konceptu do organizační kultury knihoven, kdy se vzájemné sdílení hodnot promítá do neformálních vztahů zaměstnanců s uživateli.

Třetí modul definuje další směr library advocacy, který představuje obhajoba knihovny od zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů. Zde je kladen důraz na aspekt vícevrstevného partnerství mezi knihovnou, uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Knihovna tak získává nezaujaté hodnocení a tím je zvyšováno její komunikační úsilí. Modul obsahuje konkrétní návrhy pro výběr vhodného stakeholdera.

Čtvrtý modul popisuje význam hodnot pro komunikaci a efektivní argumentaci. Přináší praktická doporučení pro stanovení hodnot a navrhuje, jak nejlépe je prezentovat před uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Věnuje se ekonomickým i neekonomickým aspektům hodnot, které sehrávají důležitou roli při vytváření komunikační strategie. Efektivní argumentační strategie je podle library advocacy založena na vhodné interpretaci, která ovlivňuje vnímání hodnot zřizovatelem. Konkrétně jde o zdůrazňování skutečnosti, že priority knihovny jsou zároveň prioritami uživatelské komunity. Tento argument lze doplnit konkrétními příklady přispění uživatelské komunitě. Statistické podklady je efektivnější používat k podpoře argumentů, nikoliv samostatně. Ke stanovení hodnot je vhodné klást otázky typu „kolik času ušetří vaše knihovna jednomu čtenáři?“ nebo „kolik peněz by stálo čtenáře využívání alternativních zdrojů?“

Tématem pátého modulu je použití library advocacy v oblasti financování. Nedostatečné finanční zajištění znamená v současnosti pro knihovny stěžejní problém, ze kterého se odvíjí celá řada problémů dílčích. Pro zefektivnění jejich řešení nabízí library advocacy návrh metodického postupu k oslovení zřizovatele a doporučuje konkrétní argumentační strategii, kterou lze při žádosti o zvýšení rozpočtu využít.

Obsahem posledního modulu je přehled metod, nástrojů a kampaní, které lze v library advocacy využít. Je zde představena např. metoda storytellingu, kdy se uživatelé písemně vyjádří k pozitivnímu přínosu knihovny do jejich běžného života. Zajímavou kampaní je také např. Library snapshot day, kdy se detailně zmapuje vybraný den provozu knihovny. Získaná data se potom graficky zpracují a prezentují před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. Detailní informace a mnoho dalšího jsou od ledna 2020 přístupné na kurzy.knihovna.cz.

Literatura:

Advocacy. Canadian library association [online]. Ottawa: CLA, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: http://cla.ca/cla-at-work/advocacy/

EWBANK, Ann Dutton a Ja Youn KWON. School library advocacy literature in the United State: An exploratory content analysis. Library and Information Science Research [online]. 2015, 37(3), 236-243 [cit. 2017-11-27]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818815000547?via%3Dihub

SALÁNKI, Valeria. Organizational Culture and Communication in the Library A Study on Organizational Culture in the Lucian Blaga Central University Library Cluj. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities [online]. 2010, 15, 455-523 [cit. 2018-01-25]. ISSN 12247448. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?…

Library Advocacy Unshushed. EdX: Free online courses from the world’s best universities [online]. Cambridge, MA: EdX, 2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/library-advocacy-unshushed-university-toronto…

American Library Association. The Campaign for America’s Libraries: Toolkit for Academic and Research Libraries [online]. Chicago: American Library Association, 2007 [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/…

MUCUNDORFEANU, Meda. The Key Role of Storytelling in the Branding Process. Journal of Media Research [online]. 2018, 11(1), 42-54 [cit. 2018-03-30]. DOI: 10.24193/jmr.30.3. ISSN 18448887. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=e5h&AN=128323223&lang=cs&site=eds-live&scope=site

Zdroj článku:

HRUBÁ, Marika. Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny . Duha: Informace o knihách a knihovnách z moravy [online]. 2019, 33(4) [cit. 2020-03-18]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/pozvani-do-kurzu-uvod-do-library-advocacy-pro-verejne-knihovny

Trvale udržitelný rozvoj v knihovnách? To chceme!

Cíle udržitelného rozvoje neboli zkráceně SDG (Sustainable Development Goals) jsou hlavním programem OSN od roku 2015 do roku 2030. Cíle trvale udržitelného rozvoje se mají promítat do každodenního života a přípravy různých státních politik napříč celým světem. Dohromady 17 cílů zahrnuje jak boj s chudobou, tak adaptaci na změnu klimatu, ochranu zdraví, zajištění kvalitního vzdělání a rovných podmínek pro všechny i energetickou politiku využívající více obnovitelných zdrojů nebo udržitelný život ve městech, ve kterých žije stále větší podíl obyvatel naší planety. Mezi cíle patří i zdravé nastavení mezinárodních vztahů založených na partnerské spolupráci a mírovém soužití, které není pro mnohé oblasti světa něčím samozřejmým.

Celý příspěvek

Knihovny jako kreativní centra – best practices z Austrálie

Zdroj: The Impact of Libraries as Creative Space (2017)

V australském státu Queensland od roku 2013 běží projekt Knihovny jako kreativní prostor a vyhodnocení tohoto projektu si pro inspiraci můžete nyní přečíst ve zprávě o projektu Libraries as Creative Spaces. 

Zpráva vyhodnocuje, jaký vliv má podpora knihoven jako kreativních center, přičemž rozvoj knihoven v této oblasti podpořily i granty v rámci realizace vize queenslandských knihoven do roku 2017. Poskytuje nám tak pohled na metodologii vyhodnocení: zda a jaký dopad má vznik kreativních center na místní komunitu, v čem jsou přínosné a také, v jakých dalších oblastech mohou knihovny podporovat kreativní aktivity. Kromě toho získáte přehled o konkrétních aktivitách, které knihovny v Queenslandu realizují. A uklidňující poselství zprávy je, že podpora kreativity nutně neznamená bohaté technologické vybavení (i když jej samozřejmě nevylučuje).  Celý příspěvek