Archiv štítku: IFLA

Inovované standardy knihovnických služeb 2020

Knihovnický institut Národní knihovny vydal dva aktualizované zásadní standardy: jednak čtvrtou verzi Standardu pro dobrou knihovnu a ve druhé verzi vyšel standard Služby knihoven knihovnám, který se věnují regionálním funkcím. Oba standardy, které vycházejí i z mezinárodních doporučení IFLA, mohou být dobrým vodítkem pro nastavení základních parametrů služeb: jak pro vedení a zaměstnance knihoven, tak pro starosty obcí, aby měli konkrétní představu, v jakém rozsahu může knihovna jejich obci sloužit.

Standard pro dobrou knihovnu

Tento metodický pokyn stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování knihovnických služeb veřejnými knihovnami. Zahrnuje doporučení ohledně  provozní doby,  tvorby knihovního fondu, ploch a IT vybavení pro uživatele, webových stránek knihovny, online katalogu, kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihoven aj.

Aktualizovaná verze Standardu vznikla po pěti letech. Nově přibyl článek 14 o vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivitách knihoven, který zahrnuje i doporučení kolik akcí ročně organizovat podle velikosti knihovny. Podpora této činnosti knihovny cílí na rozvoj společenského a kulturního zázemí obyvatel obce, podporu místní společnosti napříč všemi věkovými kategoriemi a na posílení spolupráce a solidarity. Upraven byl článek 11 – doporučení k personálnímu zajištění. Nyní například zahrnuje odpovídající zvyšování úvazků vzhledem k navyšování agendy vzdělávacích a kulturních aktivit. Základní body standardu se nezměnily, text i statistické údaje ovšem prošly aktualizací.

Standard pro dobrou knihovnu je ke stažení na webu Informace pro knihovny a také je v tištěné formě distribuován přes krajské a pověřené knihovny.

Služby knihoven knihovnám

Dokument oslovující přímo starosty shrnuje informace o krajských programech regionálních funkcí na podporu knihoven, tak aby provozovatelé knihoven věděli o podpůrných činnostech určených základním knihovnám. Úvod dokumentu zahrnuje zajímavé statistické údaje o celkových výkonech veřejných knihoven za rok 2019 (22 milionů fyzických návštěvníků, 51 milionů výpůjček) a standard předesílá poslání knihoven a obsahuje informace o systému regionálních služeb, o poradenství, vzdělávání a pomoci při správě knihovních fondů. I zde nově přibyl článek o podpoře vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit a větší prostor je věnován úlohám jednotlivých prvků systému knihoven, který zahrnuje pověřené knihovny, obsluhované knihovny i přímo provozovatele obsluhované knihovny.

Standard je ke stažení zde na webu Informace pro knihovny.

Strategie IFLA 2019-2024: Schopné a sjednocené knihovny pro vzdělanou a participativní společnost!

Na 85. generálním shromáždění IFLA v Aténách byla představena nová strategie IFLA pro období 2019-2024, která  zahrnuje čtyři zásadní směry aktivit, jež jsou:

  1. posílení významu knihoven na globální úrovni
  2. rozvoj a podpora profesionality našich služeb
  3. vzájemná spolupráce a posilování našeho knihovnického společenství
  4. optimalizace naší organizace

Vizí strategie jsou silné a sjednocené knihovny (i s knihovníky) podporující společnosti vzdělané, informované a umožňující účast všech občanů. Nová strategie ostatně také participativně vznikla, a to na základě celosvětové diskuse několika tisíc knihovníků v rámci iniciativy IFLA Global Vision.  Strategii a jednotlivé rozpracované klíčové aktivity pro její naplňování najdete zde: https://www.ifla.org/strategy

Za podklady děkujeme RNDr. Lence Pruckové, ředitelce Knihovny města Olomouc.

Knihovny 2020

Knihovny v České republice mají kromě zákonného ukotvení své činnosti (Zákon o knihovnách č. 257/2001 Sb.) i ukotvení v rovině koncepční.Koncepci rozvoje knihoven na léta 2017 – 2020 vláda schválila svým usnesením v listopadu 2016.Vládní dokument má ale k materiálu, který by mohl reprezentovat nejen knihovny, ale i zvolené směry rozvoje, poměrně daleko.

Proto i tentokrát péčí Městské knihovny v Praze vznikla samostatná brožura informující knihovnickou veřejnost nejen o koncepčních směrech, ale také o mezinárodní iniciativě IFLA Global Vision a novinkách ve sdílené službě Knihovny.cz.

Celý příspěvek