Archiv štítku: Koncepce

Jaké je poslání českých knihoven?

Loga, značky, označení knihoven. Těmto tématům se začala pracovní skupina Priority 19 věnovat na jaře letošního roku. Zájem o téma vyústil v dvoudenní workshop pod vedením konzultantské společnosti Lovebrand, která se věnuje budování značek.

Plzen Workshop P19

Postoj ke značce vzniká především s asociacemi, které mají lidé uloženy v paměti a které si spojují se značkou, proto jsme brainstormovali ideální asociace spjaté s knihovnou. Přemýšleli jsme i nad nevýhodami knihoven (jejich znalost může dobře posloužit jako podklad pro práci s odbouráváním předsudků vůči knihovnám). Týmová práce vyústila v manifest knihoven, který v osmi bodech představuje stěžejní úlohy knihoven ve společnosti.

Chcete vědět více? Přijďte si poslechnout příspěvek s názvem Značka není jen logo, platí to i pro knihovny? na konferenci Knihovny současnosti 2015 (blok Služby v akci), která se uskuteční ve dnech 8.10. září 2015 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

Těšíme se na viděnou!

České knihovny za dalších pět let?

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015, dokument schválený vládou ČR, který říká, kam mají knihovny směřovat, pomalu končí. Proto se koncem dubna sešla v Třešti Ústřední knihovnická rada rozšířená o další přizvané experty, aby zhodnotila stav realizace stávající Koncepce a diskutovala o té budoucí.

Ohlédnutí za současnou koncepcí

České knihovnictví řeší od roku 2011 celkem 21 „hlavních“ tematických priorit. Úspěchy jsou proměnlivé, ale i cesta je cíl. Nejdůležitějším přínosem Koncepce je totiž podle mého mínění obnovená úzká spolupráce knihoven napříč oborem i republikou ve snaze naplnit konkrétní koncepční cíle a úkoly z nich vyplývající. Doufám, že pocit vzájemné spolupráce rokem 2015 neskončí, naopak se sdílení prohloubí. V jednotě je přeci síla.

Splnění cílů všech priorit mělo vést k naplnění vize Koncepce, která čtenáři do úst vkládala slova o ideální knihovně, formulovaná vševědoucím knihovnickým pohledem. Knihovna čtenářských snů je prý příjemná, přístupná 24/7, bez bariér, efektivní a s motivovaným personálem. Opravdu?

V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem získám požadovanou kvalitní službu bezplatně i z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu.
Vize Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015

První část třídenního jednání byla věnována zprávám o stavu plnění právě platných priorit. Nejvýraznější úspěchy zaznamenaly pracovní skupiny, které měly za cíl standardizovat procesy nebo služby. Byly vydány Standard pro dobrou knihovnu a Standard Handicap Friendly, významně se posunulo vnímání role dobrovolníků. Málokterou prioritu je možné označit za hotovou a témata se jistě budou objevovat dál ať už ve vzdělávání, nebo programech odborných setkání, ale už máme pevný základ a na čem stavět.

Nejkomplikovanější – ale to možná proto, že jsme zatím nikdy nic takového nezkoušeli – jsou práce na Centrálním portálu knihoven. Cíl spustit portál v roce 2015 zůstane sice nenaplněn, ale od té doby, co se do vývoje se svými zkušenostmi z ČístBrno.cz položila Moravská zemská knihovna, to začíná vypadat opravdu nadějně! Adresu Knihovny.cz se proto vyplatí sledovat nejen kvůli odbornému zájmu, ale i pro dobro vašich čtenářů.

Vize, mise, záchrana

Jak bude vypadat finální text nové Koncepce do roku 2020, zatím není úplně jasné. Možná, že nezůstane priorita na prioritě. Jasné ale je, že vize, kam by se měly knihovny ubírat, se celkem významně promění – od deklarace toho, co si myslíme, že o čtenáři víme, k tomu, co mu chceme reálně nabídnout. A to je dobře.
Vizionářská supervěta pak obsahuje i čtyři hlavní témata, kterým by se měly knihovny v nadcházejících letech věnovat: spolupráce, zdroje, prostor a rozvoj. A jak zmíněná „supervěta“ zatím zní?

Společně* tvoříme knihovny jako nabídku zdrojů** a otevřeného prostoru*** pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj****.

* Já. Vy. Čtenáři. Knihovníci. Daňoví poplatníci. Baví nás to.
Spolupráce

** Knihy, data, média.
Zdroje

*** Pro jednoho i pro všechny, stále na blízku, pro každého bez rozdílu, se vzájemným respektem.
Prostor

**** Zážitek. Inspirace. Kreativita. Tradice. Dnes čerpáme z minulosti a tvoříme budoucnost.
Rozvoj

Snad ani nemusím dodávat, že bez hvězdičkových vysvětlivek není sdělení úplné a bude potřeba s ním pracovat jako s celkem.

Zajímavým vedlejším efektem diskusí nad tématy byla stále se vracející myšlenka nutnosti dlouhodobé, centralizované a vědomé podpory některých činností (poradenství v oblasti architektury a plánování knihoven, podpora čtenářství, standardizace služeb, služby centrálního portálu, komunikace knihoven) a z toho plynoucí revize dotačních programů.

Koncepce jako společný dokument českých knihoven?

Mít dokument, který popisuje, na co by se měly české knihovny zaměřit, nota bene schválený vládou, je určitě fajn. Otázka je, jak koncepci vnímají knihovny samotné. Trochu mě mrzí, že po zkušenostech s komplikovaným přijetím předchozí Koncepce, jsme na nejlepší cestě si to celé zopakovat. Je mi jasné, že tvořit text s několika tisícovkami subjektů je nereálné, ale předpokládala bych, že se o přípravě začne včas mluvit, aby se aktivní knihovny měly čas vyjádřit třeba k tomu, kde je tlačí bota. Na to už je teď pozdě. A možná už je také pozdě na to, aby proběhlo vůbec nějaké vnitřní připomínkové kolo před tím, než dokument odejde do vlády.
Zároveň také platí, že pro vládu vzniká dokument, který odpovídá požadavkům, které se na takový dokument kladou. Může tak vůbec vzniknout něco, čím si radostně budou listovat čeští knihovníci, kde budou hledat oporu při vyjednávání se zřizovateli, z čeho bude jasné studentům, kam se obor vyvíjí? Uvidíme. Ať už to dopadne jakkoli, bylo fajn najít a držet společnou řeč.

Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
Foto: © Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (fotogalerie na FB)

Kam dál:

Podklady pro jednání v Třešti – vyhodnocení současných priorit, doporučená četba k tvorbě nové Koncepce

Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 – nová státní kulturní politika by měla zahrnovat také body z připravované Koncepce

Metodika pro tvorbu národních strategií – jak na to?

Quo vadis, knihovno? – zhodnocení projektu, jehož hlavním cílem bylo prosadit myšlenky současné Koncepce mezi knihovníky

Nová strategie skotských knihoven

Skotské knihovny mají novou strategii veřejných knihoven na nadcházející léta. Dokument s názvem Ambition and Opportunity: A Strategy for Public Libraries in Scotland 2015-2020 je dostupný online http://scottishlibraries.org/wp-content/uploads/2015/01/Strategy.pdf.

Jak se vám líbí? A mohla by být skotská strategie inspirací pro nově vznikají koncepci rozvoje českých knihoven?

Skotska strategie

Hledáme příklady dobré praxe PR v českých knihovnách

České knihovny pomalu objevují, že k oslovení uživatelů nestačí poskytovat dobré služby. Zjišťují, že je třeba znát cílové skupiny svých uživatelů, poznat jejich potřeby, přání a zvyky. To byl patrně jeden z důvodů, proč se v současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 objevil tematický okruh s názvem Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven.

Dílčí projekty vznikají nejenom v knihovnách, ale také na akademické půdě. Vypisují se marketingová témata na bakalářské a diplomové práce, studentská iniciativa stála např. za vznikem projektu MADOK! Marketing do knihoven. Přesto postrádáme systematickou a dlouhodobou podporu těchto snah, která by knihovníkům z veřejných knihoven poskytla pomoc při implementaci jednoduchých a funkčních základů marketingu a PR.

Kdo pro vás připravuje blog PR a komunikace?

Věra Ondřichová

Věra Ondřichová vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní se na volné noze věnuje neziskovým organizacím a jejich komunikaci s veřejností. Pro náš blog vyhledává příklady dobré praxe v českých knihovnách, připravuje rozhovory se zajímavými knihovníky a píše články.

 

Marek Pitaš

Marek Pitaš studuje obor Informační studia a knihovnictví na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Působí coby aktivní dobrovolník v Junáku – českém skautu z. s. a zajímá se o fotografování.
Pro náš blog pomáhá vyhledávat příklady dobré praxe, připravuje podklady k reportážím a fotí.

 

Pavlína LonskáPavlína Lonská postgraduálně studuje obor Informační věda na UISK FF UK a pod křídly Městské knihovny v Praze koordinuje projekty spjaté s Prioritou 19 při Koncepci rozvoje knihoven. Pomáhá Věře a Markovi se správným chodem projektu, spravuje web Koncepce.knihovna.cz a připravuje informační část portálu Knihovny.cz.

Koncepce rozvoje knihoven a její plnění v roce 2014

Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 tvoří celkem 21 priorit v šesti tematických okruzích. Jak probíhalo jejich plnění v uplynulém roce? Přečtěte si více v krátkém shrnutí.

Projekt Národní digitální knihovna se blíží k úspěšnému závěru. Národní knihovna ČR coby realizátor projektu plánuje pokračovat v dalším rozvoji systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, vývoji nástrojů na zpřístupnění výsledků digitalizace a intenzivnější spolupráci s krajskými a specializovanými knihovnami (priorita č. 1). Odevzdávání povinného „výtisku“ elektronických publikací (tzv. born digital dokumentů) bude předmětem novely knihovního zákona, který by měl být projednáván v druhém čtvrtletí roku 2015 (priorita č. 3).

Národní digitální knihovna logo

Přístup ke zdrojům a službám knihoven by měl přehledně a komfortně poskytnout zejména připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz. Pilotní projekt v roce 2015 připraví Moravská zemská knihovna v Brně, souběžně budou probíhat práce na uživatelských scénářích portálu (priorita č. 6 a 19).

Knihovny.cz logo

Vzdělávání a čtenářská gramotnost (priority č. 9–12) byly během uplynulého roku podpořeny na různých úrovních, např. účelovými dotacemi na nákup zahraniční literatury či zprostředkováním multilicence pro přístup k vybraným elektronickým informačním zdrojům. Principy poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byly zahrnuty mj. do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Rovnému přístupu ke službám knihoven (priorita č. 13) byla zasvěcena příprava celkem pěti metodik, které se na konci roku 2014 dočkaly vydání pod názvem Rovný přístup – Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovny pristup

Marketing služeb nerovná se pouze propagace, může to být kupříkladu schopnost zhodnotit, jakou mírou se služby knihoven vyplatí svým uživatelům i zřizovatelům. K tomuto účelu byly v minulém roce vydány publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven) a praktická příručka Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit (priorita č. 17). V uplynulém roce dále započala příprava informační části portálu Knihovny.cz, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách a jejich službách pro širokou veřejnost (priorita č. 19).

V oblasti rozvoje lidských zdrojů se nyní pracuje na Koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, ke které bude připraven průzkum zjišťující názory managementu knihoven na míru významnosti celoživotního vzdělávání zaměstnanců-knihovníků (priorita č. 20). Podpora dobrovolnické práce v knihovnách (priorita č. 21) byla zahrnuta přímo do podmínek dotačního programu Knihovna 21. století.

Většina projektů naplňujících Koncepci rozvoje knihoven byla podpořena účelovými dotacemi z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR. Příprava nové koncepce rozvoje knihoven na období 2016-2020 by měla dle zápisu z posledního zasedání Ústřední knihovnické rady započít na jaře 2015.