Archiv štítku: vzdělávání

Workshopy komunikace nové Koncepce se uskuteční 18. a 19. srpna

Metodičky a metodici z pověřených knihoven měli v uplynulých dnech možnost hlasovat pro nejvhodnější termín konání dalších workshopů k nové Koncepci rozvoje knihoven ČR. Nejvíce zájemců hlasovalo pro úterý 18.8., dalším termínem s nejvíce hlasy byla pak středa 19.8.

Workshopy tedy proběhnou v termínech 

 • 18.8.2020 v Praze (MKP, Mariánské nám. 1)
 • 19.8.2020 v Brně (MZK, Kounicova 65a)

Oba workshopy proběhnou vždy od 10 do 15 hodin.

Pokud máte zájem se k workshopu přidat a některý z uvedených termínů vám vyhovuje, můžete se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/NGy8zYMDK4BMPHUM8

Workshopy jsou určeny v první radě pro metodické pracovníky knihoven. Pokud je náplní vaší práce především metodická činnost – ať už jakéhokoli typu, jste na workshop srdečně zváni!

Informace o přesném místě a času konání brzy upřesníme.

Co se bude během workshopů dít?

Krátce vám představíme novou Koncepci rozvoje knihoven i náš projekt. Cílem našich workshopů je vytvořit (nejen) pro knihovnické metodiky nástroj, který bude  poskytovat online podporu pro koncepční témata. Chceme tuto podporu navrhnout s vámi a pro vás, aby vám co nejlépe sloužila, byla přehledná a obsahovala vše potřebné. K tomu budeme potřebovat váš odborný názor a vaše zkušenosti z práce s různorodými knihovnami a knihovníky. Budeme moc rádi, pokud se s námi o obojí podělíte.

První setkání s metodiky a metodičkami z Knihovnického institutu NK a Městské knihovny v Praze již proběhlo v úterý 30. 6. v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze. Společně jsme vytvořili 5 person – modelových knihovníků, kteří nám pro šíření informací o koncepci mohou nejvíce pomoci. Dospěli jsme také k několika zajímavým poznatkům, ze kterých budeme dále vycházet a rozpracovávat je společně s vámi. Konkrétně se podrobněji podíváme na komunikaci s knihovnami, aby pro vás šíření informací o nové koncepci bylo co nejpříjemnější a nejsnadnější. Předem děkujeme za vaše zapojení.

Přihlásit se

Pokud vám to termínově nevychází, nevěšte hlavu, ještě bude minimálně jeden termín na podzim a pak také jeden workshop online.

Děkujeme všem za spolupráci!

Pro vaše otázky a náměty je tu adresa: koncepce@knihovna.cz

ROZHODUJE SE O BUDOUCNOSTI KNIHOVNICTVÍ

Letošní rok je pro knihovníky do značné míry klíčový. Vláda totiž schválí novou Koncepci rozvoje knihoven. Týká se roků 2021 až 2027; počítá ale i s výhledem do roku 2030. Jde o zásadní dokument, který ovlivní činnosti a rozvoj všech knihoven v zemi.

Právě proto by se o existenci koncepce a jejím obsahu mělo dozvědět co nejvíce z vás i vašich kolegů. A to v takové formě a rozsahu, která bude dané knihovně vyhovovat. Chystáme se proto úplně přepracovat web https://koncepce.knihovna.cz a udělat z něj funkční nástroj pro koncepční témata. Cílem je, aby poskytoval co nejlepší online podporu metodikům a pracovníkům pověřených knihoven.

Do přípravy nového obsahu zapojujeme postupně knihovnické metodiky i další knihovníky, kteří mají o téma zájem, zkušenosti, odborné názory i znalost „terénu“. Chceme vytvořit nástroj, který pomůže k tomu, aby podpora byla skutečně efektivní, přehledná, obsažná a cílená jak na konkrétní problémy, tak na ten který typ knihovny či knihovníka.

Jedním z hlavních kroků k naplnění tohoto záměru budou workshopy – ať již ve formě osobních setkání, nebo (v jednom případě) jako online seminář. Na nich od zapojených knihovníků načerpáme podněty a zkušenosti. Odborné schůzky se budou konat v průběhu léta a podzimu v Praze, Brně a Olomouci. Workshopy jsou určeny pro krajské metodiky, mohou se jich ale zúčastnit i další zájemci. Všem metodikům a metodičkám děkujeme za zapojení!

Své otázky, nápady a náměty můžete směřovat na adresu koncepce@knihovna.cz

Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny

Pandemie staví i knihovny před nové výzvy. Lze předpokládat, že období nejistot a rozpočtových schodků bude vyžadovat ještě pečlivější přípravu komunikace s našimi zřizovateli i veřejností. Děkujeme redakci časopisu Duha a autorce článku Marice Hrubé za laskavé svolení s publikací tohoto článku i na tomto webu!

Vznik e-learningového kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny reaguje na potřebu veřejných knihoven prosazovat své zájmy a obhajovat svoji existenci. Knihovna je stále více nucena objasňovat svému zřizovateli, že její role nespočívá pouze v půjčování knih a upozorňovat na svůj potenciál v oblastech jako je celoživotním vzdělávání, informační gramotnost, poskytování služeb e-governmentu a mnohé další.

Library advocacy se nabízí jako ucelená koncepce, která nabízí efektivní komunikační strategii. V prostředí českých veřejných knihoven není tento koncept příliš známý. Vzdělávací obsah kurzu čerpá převážně z materiálů organizace American Library Association, která je mezinárodním leaderem v oblasti library advocacy. K dalším zdrojům patří soubory Best Practice zahraničních knihoven, které již tento koncept do své praxe implementovaly.

Představení kurzu

Cílem připravovaného kurzu je představit základní principy library advocacy a usnadnit jeho možnou implementaci do prostředí českých veřejných knihoven. Kurz je připravován ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury, programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Přístupný je od ledna 2020 na elektronické platformě kurzy.knihovna.cz. Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci veřejných knihoven. Kurz je tematicky strukturován do šesti modulů, závěrečná část každého modulu je určena k samostudiu.

Vzhledem k tomu, že koncept library advocacy není v České republice příliš známý, neexistuje k němu adekvátní český ekvivalent. Po konzultaci s Národní knihovnou ČR bude v tomto kurzu používán původní anglický termín library advocacy k označení konkrétní strategie, která vede k efektivnímu prosazování zájmů knihoven. Při uvádění konkrétních příkladů jejího praktického využití bude užíván termín obhajoba zájmů.

Obsah modulů

Úvodní modul představuje library advocacy jako komunikační strategii, která je založena na zviditelnění vytvořených hodnot před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. V souladu s tímto principem nabízí library advocacy široké spektrum nástrojů a kampaní. Upozorněno je na jeho hlavní výhody, ke kterým patří ucelenost, finanční nenáročnost a snadná implementace.

Druhý modul charakterizuje první ze dvou směrů library advocacy. Jde o prosazování zájmů ze strany knihoven. Vychází se zde z principu, že library advocacy lze praktikovat na všech zaměstnaneckých úrovních. Velmi důležitý je průnik konceptu do organizační kultury knihoven, kdy se vzájemné sdílení hodnot promítá do neformálních vztahů zaměstnanců s uživateli.

Třetí modul definuje další směr library advocacy, který představuje obhajoba knihovny od zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů. Zde je kladen důraz na aspekt vícevrstevného partnerství mezi knihovnou, uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Knihovna tak získává nezaujaté hodnocení a tím je zvyšováno její komunikační úsilí. Modul obsahuje konkrétní návrhy pro výběr vhodného stakeholdera.

Čtvrtý modul popisuje význam hodnot pro komunikaci a efektivní argumentaci. Přináší praktická doporučení pro stanovení hodnot a navrhuje, jak nejlépe je prezentovat před uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Věnuje se ekonomickým i neekonomickým aspektům hodnot, které sehrávají důležitou roli při vytváření komunikační strategie. Efektivní argumentační strategie je podle library advocacy založena na vhodné interpretaci, která ovlivňuje vnímání hodnot zřizovatelem. Konkrétně jde o zdůrazňování skutečnosti, že priority knihovny jsou zároveň prioritami uživatelské komunity. Tento argument lze doplnit konkrétními příklady přispění uživatelské komunitě. Statistické podklady je efektivnější používat k podpoře argumentů, nikoliv samostatně. Ke stanovení hodnot je vhodné klást otázky typu „kolik času ušetří vaše knihovna jednomu čtenáři?“ nebo „kolik peněz by stálo čtenáře využívání alternativních zdrojů?“

Tématem pátého modulu je použití library advocacy v oblasti financování. Nedostatečné finanční zajištění znamená v současnosti pro knihovny stěžejní problém, ze kterého se odvíjí celá řada problémů dílčích. Pro zefektivnění jejich řešení nabízí library advocacy návrh metodického postupu k oslovení zřizovatele a doporučuje konkrétní argumentační strategii, kterou lze při žádosti o zvýšení rozpočtu využít.

Obsahem posledního modulu je přehled metod, nástrojů a kampaní, které lze v library advocacy využít. Je zde představena např. metoda storytellingu, kdy se uživatelé písemně vyjádří k pozitivnímu přínosu knihovny do jejich běžného života. Zajímavou kampaní je také např. Library snapshot day, kdy se detailně zmapuje vybraný den provozu knihovny. Získaná data se potom graficky zpracují a prezentují před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. Detailní informace a mnoho dalšího jsou od ledna 2020 přístupné na kurzy.knihovna.cz.

Literatura:

Advocacy. Canadian library association [online]. Ottawa: CLA, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: http://cla.ca/cla-at-work/advocacy/

EWBANK, Ann Dutton a Ja Youn KWON. School library advocacy literature in the United State: An exploratory content analysis. Library and Information Science Research [online]. 2015, 37(3), 236-243 [cit. 2017-11-27]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818815000547?via%3Dihub

SALÁNKI, Valeria. Organizational Culture and Communication in the Library A Study on Organizational Culture in the Lucian Blaga Central University Library Cluj. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities [online]. 2010, 15, 455-523 [cit. 2018-01-25]. ISSN 12247448. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?…

Library Advocacy Unshushed. EdX: Free online courses from the world’s best universities [online]. Cambridge, MA: EdX, 2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/library-advocacy-unshushed-university-toronto…

American Library Association. The Campaign for America’s Libraries: Toolkit for Academic and Research Libraries [online]. Chicago: American Library Association, 2007 [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/…

MUCUNDORFEANU, Meda. The Key Role of Storytelling in the Branding Process. Journal of Media Research [online]. 2018, 11(1), 42-54 [cit. 2018-03-30]. DOI: 10.24193/jmr.30.3. ISSN 18448887. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=e5h&AN=128323223&lang=cs&site=eds-live&scope=site

Zdroj článku:

HRUBÁ, Marika. Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny . Duha: Informace o knihách a knihovnách z moravy [online]. 2019, 33(4) [cit. 2020-03-18]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/pozvani-do-kurzu-uvod-do-library-advocacy-pro-verejne-knihovny

Spolupráce knihoven s anketou Zlatý Ámos

Knihovny mají velký potenciál stát se zásadní součástí neformálního vzdělávání širší veřejnosti. Jak při podpoře čtenářství, tak ve vzdělávání dospělých mimo školní instituce mají knihovny co nabídnout. Proto navázaly partnerství se Zlatým Ámosem, anketou o nejoblíbenějšího učitele v ČR. Ocenění učitelé – Zlatí Ámosové by  se měli stát ambasadory knihoven, tj. prostředníky mezi knihovnami a veřejností.  Navázání spolupráce právě letos bylo nasnadě, neboť rok 2020 je zastřešen tématem: „Knihovny jako místa vzdělávání“. Zároveň je úloha knihoven ve vzdělávání i jedním ze stěžejních témat připravované Koncepce rozvoje knihoven a tomu odpovídá i projednávání užší spolupráce škol a knihoven.

Co je to Zlatý Ámos?

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou založil Slávek Hrzal. Do letošního 27. ročníku ankety přihlásili žáci a studenti rekordních 92 pedagogů.  Celorepublikovému výběru Zlatých Ámosů předcházejí krajská kola ankety. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, jehož držitele vybírá porota. Další kategorií je Dětský Ámos, který uděluje porota složená z dětí ze škol, jež se dostaly do finále. Rovněž je možné získat titul Ámos Sympaťák, kde jsou určující hlasy zaslané prostřednictvím SMS. Na svého nositele čeká také cena Média Ámos, o níž rozhodují novináři přítomní na finálovém vyhlášení ankety, a EKO Ámos, jejíhož vítěze vybírají zástupci firmy EKO KOM, a. s. Celou anketu pořádá spolek Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

Jak mohou knihovny spolupracovat se Zlatými Ámosy – doporučené aktivity:

Zlatý Ámos by se měl stát ambasadorem služeb knihovny směrem k žákům i ke kolegům. Pro spolupráci se Zlatým Ámosem je určena z každé krajské knihovny jedna kontaktní osoba, která má za úkol propojit obě organizace. 

Zlatý Ámos by mohl nebo měl být:

 1. tváří kampaně,
 2. aktivním účastníkem na knihovnických vzdělávacích akcích pro děti,
 3. iniciátorem setkávání učitelů v knihovnách, kde by se seznámili s možnostmi knihovny (zařazení programu knihovny do výukového programu školy),
 4. po seznámení s aktivitami knihovny propagátorem akcí v pedagogickém prostředí (i v dalších školách),
 5. tváří knihovny při zahájení literárních festivalů, akcí, projektů…

Knihovny mohou sloužit jako poradce při výběru vhodné doporučené četby pro různé věkové kategorie dětí (třídy) – lze nabídnout pedagogům, aby revidovali dle svého zaměření knihovní fond školních knihoven. Knihovny by měly být schopny učitelům – ambasadorům něco nabídnout: registraci zdarma, účast na akcích – např. přednášky zdarma, ev. knihovnický ples, školení, která pořádají, bezplatný prostor pro aktivity pedagoga (tj. i schůzky učitelů apod.), speciální prohlídka knihovny pro třídu Zlatého Ámose.

Další vzájemná spolupráce závisí na kapacitách a na vzájemné dohodě  mezi kontaktní osobou krajské knihovny a místním Zlatým Ámosem. A samozřejmě by knihovny měly informovat o spolupráci svého zřizovatele. 

Prioritou je síťování

V knihovně lze uspořádat neformální setkání všech, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na vzdělávání širší veřejnosti, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si partneři mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe. Nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Nepodceňte tiskovou zprávu a fotodokumentaci z akcí!

Partnerství s anketou v obecné rovině

V nejbližší budoucnosti plánujeme s organizátory Zlatého Ámose vyjednávat o začlenění aktivní spolupráce učitele s knihovnou do hodnocení v rámci ankety. V jednání bude i účast zástupce knihoven na slavnostní korunovaci, která je součástí Kantorského plesu. 

Spolupráci knihoven a ankety Zlatý Ámos zaštítilo Sdružení knihoven České republiky.  

Kontaktní osobou pro Zlaté Ámose je vždy jeden zaměstnanec z krajské knihovny, který bude koordinovat spolupráci v rámci kraje. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte buď krajského koordinátora nebo Vladimíru Buchtovou, která letošní ročník za knihovny koordinuje. Kontakt: vladimira.buchtova@svkhk.cz, 494 946 203

Kontaktní osoby v krajích:

Krajská knihovna Kontaktní osoba: Kontakt:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Renata Zrníková zrnikova@svkul.cz
Městská knihovna v Praze Jana Hradilíková jana.hradilikova@mlp.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci Dana Petrýdesová petrydesova@kvkli.cz
Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice Petra Mašínová masinova@cbvk.cz
Krajská knihovna Vysočiny Jana Fialová fialova@kkvysociny.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Martina Košanová kosanova.martina@svkpk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně Martina Šmídová martina.smidtova@mzk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci Michaela Heloňová michaela.helonova@vkol.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Jitka Hrušková hruskova@svkkl.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Gabriela Winklerová winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Karlovy Vary Andrea Bocková bockova@knihovnakv.cz
Krajská knihovna v Pardubicích Jitka Kyclová j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Michaela Hašková michaela.haskova@svkhk.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Marcela Stehlíková stehlikova@svkos.cz

Zpracovala:  Vladimíra Buchtová; Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

Knihovny jako místa vzdělávání – společné roční komunikační téma knihoven

Knihovny se již několik let snaží změnit pohled společnosti na jejich roli, kterou mohou hrát v životě obce nebo města. Pracovní skupina pro Prioritu 6, která se zabývá komunikací knihoven, pro letošní rok zvolila nový přístup, protože veřejné mínění lze efektivněji ovlivnit, pokud si knihovny vyberou jedno téma, které bude tvořit roční komunikační linku.

Pro rok 2020 bylo s ohledem na kulaté výročí J. A. Komenského vybráno téma knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání.

 

Společenskou relevanci a aktuálnost tématu potvrdil i ministr kultury Lubomír Zaorálek, když řekl: “Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. … (Knihovna) by měla být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět.”

Jak se zapojit?

Chcete se zapojit? Je to jednoduché, níže nabízíme několik možností, jak téma připomenout i v komunikaci vaší knihovny.

 1. Tisková zpráva – rozešlete v lednu tiskovou zprávu spolupracujícím médiím nebo zřizovateli, kterou na téma upozorníte; text si upravte vaší knihovně na míru (např. doplňte pozvánky na vzdělávací akce, které vaše knihovna pořádá, nebo očekávané události v nadcházejícím roce). Návrh tiskové zprávy ke stažení.
 2. Březen měsíc čtenářů – uspořádejte a zaregistrujte do národní kampaně akce, které se vztahují ke vzdělávání v knihovnách; nebojte se ani netradičních témat, jako je učení se dovednostem – od worskshopů pro začínající spisovatele, přes trénování paměti, nové technologie (ozoboti, tablety), až po tradiční, ale mizející, ruční práce – šití, pletení, háčkování, zdobení kraslic; k činnosti připravte výběr tematické literatury a zajímavých webů nebo historických titulů z Krameria. Leden a únor využijte k tomu, že se zeptáte uživatelů, co by se v knihovně chtěli naučit.
 3. Týden knihoven – připomeňte školám, že knihovna je relevantní partner ve vzdělávání; například nabídkou vhodných titulů pro různé věkové skupiny čtenářů (seznamy „doporučeno knihovníky“ budou v průběhu roku dostupné na portále Knihovny.cz). Zapojte se po Týdnu knihoven i do CodeWeeku a zpřístupněte základy programování veřejnosti.
 4. Jan Ámos Komenský – podívejte se na stránky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a zapojte se do aktivit, které v souvislosti s výročím připravují.
 5. Síťování – uspořádejte v knihovně neformální setkání všech, kteří jakýmkoli způsobem vzdělávají veřejnost, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si hráči mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe, nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Metodika pro síťovní knihoven s partnery je v přípravě a bude zde ke stažení v dohledné době.
 6. Ověřeno – zapojte se do tažení proti fake news a nabídněte interaktivní formát worskhopu; deFacto workshop učí děti mediální sebeobraně; více na bit.ly/deFacto1.

Na Facebooku Sdružení knihoven ČR najdete také přání knihovnám pro tematický rok vzdělávání od Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

TIP: Inspiraci pro to, jak dělat věci jinak, můžete načerpat třeba na konferenci Do černého, která se koná 27. 1. 2019 v Praze.

TIP: Rok 2021 bude ve znamení knihoven a SDGs, tedy cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje v prostředí knihoven. Jak ho relevantně naplnit můžete začít přemýšlet už teď.