8 priorit pro knihovny budoucnosti

Koncepce rozvoje knihoven v ČR pro léta 2017-2020 stanovila osm prioritních oblastí, na které se soustředí:

Priorita 1: Digitalizace

Papírové fondy převádíme do digitální podoby a snažíme se, abychom je mohli bezpečně uchovávat a umožnit k nim přístup budoucím generacím.

Řešíme licenční smlouvy a technické i legislativní náležitosti pro zpřístupňování elektronických dokumentů.

Rozvíjíme online služby knihoven, a to především prostřednictvím centrálního portálu Knihovny.cz.

Priorita 2: Centra vzdělávání, kultury a komunity

Podporujeme knihovny v tom, aby sloužily jako vzdělávací, kulturní a kreativní centra, nabízející řadu aktivit a akcí.

Budujeme knihovny jako centra celoživotního vzdělávání pro všechny. Zároveň v knihovnách podporujeme čtenářství a prohlubujeme informační gramotnost.

Pečujeme o hustou síť knihoven v regionech, protože dostupná a kvalitní knihovna je důležitou součástí obce či města.

Pomáháme knihovnám, aby byly otevřené pro všechny bez bariér, ať fyzických nebo socioekonomických. A rovněž aby byly schopné nabídnout různé služby různým skupinám uživatelů.

Priorita 3:  Péče o fondy a zdroje

Usilujeme o navýšení financí na nákup knihovních fondů a elektronických zdrojů a současně rozvíjíme strategii pro kvalitní akvizici pro různé typy knihoven, tak aby nabízely zdroje pro všechny čtenáře.

Podporujeme centrální analytickou bibliografii a sdílenou tvorbu bibliografie.

Nakupujeme fond pro výzkum a vývoj a také podporujeme využívání otevřených úložišť. Budujeme CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje.

Priorita 4: Ochrana a uchovávání

Věnujeme se dalšímu uchovávání tradičních dokumentů, a to například prostřednictvím realizace Koncepce trvalého uchovávání knihovních fondů tradičních dokumentů, vybudováním Metodického centra konzervace novodobých fondů nebo péčí o zvukové dokumenty ve Virtuální národní fonotéce.

Řešíme, jak dál efektivně nakládat s málo využívanou literaturou, aby nezatěžovala provoz knihoven a přitom byla pro čtenáře dostupná.

Priorita 5: Architektura a vybavení

Podporujeme lepší prostorové i technické vybavení knihoven, a to především obecních, tak aby odpovídalo současným nárokům.

Usilujeme o výstavbu nových knihoven v krajských městech i regionech.

Pomáháme knihovnám, aby se měnily na místa, kde lidé rádi tráví čas. Proto vzniká metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven.

Priorita 6: Kvalita a komunikace

Věnujeme se hodnocení efektivity a kvality služeb knihoven. Používáme statistiky pro posouzení toho, co funguje dobře i jako vodítko pro hledání těch oblastí, které můžeme zlepšovat.

Pomáháme knihovnám využívat marketingové a PR nástroje pro propagaci jejich nabídky.

Prostřednictvím výzkumů uživatelských potřeb navrhujeme nové služby a získáváme zpětnou vazbu.

Priorita 7: Vzdělávání

Podporujeme lepší systém odměňování zaměstnanců knihoven a rozvoj lidských zdrojů v knihovnách.

Odborné zázemí i osobní přístup knihovníků jsou pro práci se čtenáři a uživateli knihoven klíčové, proto pokračujeme v realizaci Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.

Priorita 8: Věda a výzkum

Prosazujeme knihovny jako klíčové partnery institucí zabývajících se vědou a výzkumem.

Podporujeme rozvoj informační vědy a knihovnictví a zároveň rozvoj knihoven jako samostatných výzkumných institucí.