Rozvoj knihoven 2017-2020

Společně tvoříme knihovny nabízející služby, zdroje a prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 je strategický dokument, který definuje zásadní směřování našich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Kam jdeme 

Naplňováním cílů koncepce přinášíme lepší knihovnické a informační služby pro odbornou i širokou veřejnost. Prohlubujeme spolupráci mezi knihovnami i s dalšími veřejnými institucemi. Obracíme se více přímo na uživatele a přibližujeme se jeho potřebám. Vyhodnocujeme a ukazujeme občanům i zřizovatelům, že knihovny jsou ekonomicky přínosné.  

Pokračujeme v proměně knihoven na instituce nabízející tradiční i nové služby. Pečujeme o kulturní dědictví a zároveň poskytujeme prostor, zdroje a kvalifikované profesionály, kteří dětem i dospělým pomáhají s osvojováním informační i digitální gramotnosti. Zlepšujeme systém vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců knihoven a usilujeme o jejich lepší platové ohodnocení. 

Podporujeme rozvoj knihoven v obcích a regionech, aby nabízely kvalitní fond, technické zázemí i prostor na trávení volného času. Vytváříme nová centrální metodická pracoviště pro oblasti výstavby a rekonstrukce knihoven, konzervace novodobých fondů nebo systém práce s málo využívanou literaturou. Zlepšujeme spolupráci knihoven v oblasti vědy a výzkumu. 

Přinášíme uživatelům větší uživatelský komfort prostřednictvím centrálního portálu Knihovny.cz, na kterém nabízíme maximum fondů z knihoven v ČR přehledně a dosažitelně. Navazujeme na digitalizaci stávajících fondů a řešíme dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů i starších autorsky chráněných titulů. 

Měníme vnímání knihovny v očích občanů na moderní instituci, která poskytuje celou řadu služeb.

Priority

Chcete vědět víc?

Sledujte novinky na hlavní stránce blogu Koncepce.knihovna.cz, přečtěte si úplný text Koncepce včetně strategie implementace nebo diskutujte se zahraničními kolegy nad anglickou verzí – The Strategy for the Development of Libraries in the Czech Republic for 2017–2020