Mediálka s Elpidou

Na tématu mediální gramotnosti se můžete spojit s organizací Elpida. Přečtěte si, co Elpida dělá a nabízí.

Mediálka a senioři

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem mediálního vzdělávání je přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo umět diskutovat a nenásilně formulovat svůj názor. V neposlední řadě nepropadat skepsi ze světa médií, mít kritický odstup a neztrácet humor.

Ve spojení je síla

Organizace Elpida, zaměřená na vzdělávání seniorů a Transitions, posilující nezávislost a profesionalitu investigativní žurnalistiky, spojily své síly a profesní expertízu, aby vytvořily přenositelné vzdělávací moduly pro místní organizace a knihovny v oblasti mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých. Cílem je posilovat důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku, důvěru ve vlastní schopnosti orientovat se v informační džungli a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu působení.

Jak to začalo

Nežerme jim kachny se jmenoval první seminář v pražském Centru Elpida, kterým jsme v dubnu 2016 odstartovali naši snahu posilovat kritické myšlení seniorů při čtení zpráv a sledování videí a reklam. Všimli jsme si, že s rostoucí schopností a chutí pohybovat se světem internetu a používat moderní komunikační prostředky, senioři často postrádají základní schopnost rozlišovat důvěryhodnou informaci od té zavádějící či lživé. Za tu dobu jsme už hodně pokročili, v naší nabídce senioři najdou bezpočet přednášek, seminářů, exkurzí, ověřovacích dílen a besed, které mají jedno společné – učit se neskákat na špek, mít všech pět pohromadě a používat zdravý selský rozum i v 21. století.

Kde jsme teď?

V současné době naše získané zkušenosti a expertizu předáváme dál. Poskytujeme podporu a vzdělávání nejen seniorům, ale i dalším organizátorům a místním aktérům zejména v regionech, kteří chtějí mediální vzdělávání seniorů a starších dospělých rozvíjet v místě svého působení. Školíme pracovníky místních institucí, zejména knihoven ve specifikách práce se seniory v lektorské akademii SEFTE, pořádáme společně akce pro místní publikum a poskytujeme metodickou a další podporu pro další samostatnou činnost v oblasti mediálního vzdělávání.

Naše menu pro knihovny, knihovnice a knihovníky

Co konkrétně najdete v nabídce Elpidy knihovnám a knihovníkům z celé ČR.

→ Lektorská akademie SEFTE
Akademie SEFTE seznamuje knihovníky se základními principy i specifiky vzdělávání seniorů a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon jako lektoři, knihovníci, komunitní pracovníci, organizátoři volného času se zaměřením na cílovou skupinu seniorů 60+. Kurz je rozdělen do šesti navazujících celodenních bloků v Centru Elpida v Praze o celkové délce 52 hodin. Účastníci mají možnost nanečisto prezentovat a dostat podpůrnou zpětnou vazbu. Vede tým zkušených lektorů. Kurz je zakončen odbornou zkouškou a je vypisován pravidelně 2x za rok, termín je možné domluvit i individuálně.

→ Mediálkové SEFTE
Mediálkové SEFTE je nadstavbový dvoudenní program pro místní aktéry se zájmem o pořádání mediálně vzdělávacích akcí a dále pro ty, kteří by se chtěli stát lektory mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých postavený na dlouhodobě vyvíjené a v praxi ověřované metodice. Ve formě praktického workshopu shrnuje metodickou přípravu, praktické lektorské dovednosti i nácvik ověřovacích metod s přímou zpětnou vazbou lektorů. Prohlubuje znalosti v nové (zatím málo probádané) oblasti, zlepšuje lektorské dovednosti k posilování kritického myšlení a mediální odolnosti seniorů, učí vhodně reagovat na ty, kteří propadají konspiracím a dezinformacím nebo je sami šíří, seznamuje s praktickými výukovými materiály. Absolvování workshopu poskytuje profesní výhodu pro práci s cílovou skupinou seniorů a starších dospělých, jejíž potřeby se stávají stále relevantnější s ohledem na demografické trendy. Vypisujeme po dohodě se objednavatelem.

→ Mediálkové minimum pro knihovníky
Jednodenní workshop poskytuje teoretický i praktický úvod do tématu mediálního vzdělávání a práce se seniorskými klienty pro řadové pracovníky knihoven, komunitních center a dalších místních institucí. Ve formě lekcí a základních nácviků shrnuje problematiku informačního přehlcení a šíření mylných informací a vybavuje místní organizátory užitečnými vědomostmi a dovednostmi, které využijí při přípravě místních akcí či v kontaktu se seniorskou veřejností. Vypisujeme po dohodě se objednavatelem.

→ 3 dílný cyklus k mediálnímu vzdělávání
Dodáme nebo pomůžeme zorganizovat 3 různorodé akce, které jsou tím nejlepším úvodem do světa informací a médií pro seniory a starší dospělé. Kromě teoretického a praktického úvodu do problematiky jsou akce zaměřené i na zmapování místního publika a jeho potřeb.

 • Úvodní lekce „Zdravý selský rozum pro dobu informační, aneb jak se vyznat v informačním zmatku“
 • Beseda s novinářem „Jak se rodí zprávy“ Během které se senioři naučí „číst mezi řádky“ a pochopí, proč jsou zprávy postaveny tak, jak jsou, a proč obraz, který vykreslují média, neodpovídá úplně skutečnosti. Přes to lze stále odlišit kvalitní a zodpovědné zpravodajství a publicistiku od manipulativního a škodlivého obsahu a posoudit důvěryhodnost jednotlivých zdrojů.
 • Třetí akcí je praktický nácvik ověřování informací „Jak na internetu nenaletět kachnám a nesmyslům“. V něm se účastníci naučí základní postupy a nástroje, které pomohou odhalit manipulace s obrázky, ověřit spolehlivost zdroje informace a ovládnout vyhledávací techniky, včetně interaktivních map. Délka 90 minut za účasti expertních lektorů.

Nejaktuálnější nabídka: třetí Barcamp k mediálnímu vzdělávání.

Naše vize a plány

A na závěr ještě z virtuálního soudku. Covid nám mimo jiné ukázal, že i na dálku má vzdělávání svůj význam. Pokud v místě bydliště seniora nikdo nepořádá přednášky, kurzy ani besedy, nebo se nemůže z nějakého důvodu účastnit akcí naživo, může se stát ve spolupráci s knihovníky stát součástí našeho on-line klubu Elpida do domu, platformy pro on-line vzdělávání a e-learning. Za pomocí počítače a internetového připojení budou schopni senioři sledovat video přednášky z archívu, připojovat se on-line do vypsaných kurzů a přednášek nebo se věnovat samostudiu v čase, který vám právě vyhovuje. Obsah e-learningu zaměřeného na kritické myšlení, ověřování zpráv a rozpoznávání manipulací postupně vzniká, nachází se v pilotní fázi a my budeme rádi za budoucí koordinaci a podporu při rozšiřování povědomí nebo spolupráci při tvorbě obsahu či vybudování sítě, kde zájemci dostanou prvotní informace, úvodní školení a podporu.

A to je vše, co v danou chvíli nabízíme, těšíme se na budoucí spolupráci!

Jan Bartoš, vedoucí vzdělávacího a kulturního centra pro seniory v Praze.
Více informací najdete na http://medialka.elpida.cz a veškeré dotazy směřujte na fakt@elpida.cz.
Podpořeno programem Active Citizens Fund, který je realizován z Fondů EHP a Norska.

Kompletní nabídka Elpidy

 • Sdílení naší „Metodiky mediálního vzdělávání pro seniory a starší dospělé“
 • Pomoc při uspořádání celoročního cyklu tematických přednášek Život v době informační a to on-line nebo prezenčně
 • Pomoc při uspořádání ověřovací dílny (prezenčně i online), nebo stínování vašeho lektora v našich dílnách
 • Proškolení knihovníků v akademii SEFTE, lektorské dovednosti, modul zakončen zkouškou a certifikátem
 • Dvoudenní i jednodenní specializované mediálně-vzdělávací SEFTE pro knihovníky, seznámení s naší metodikou, nácvik jejího použití
 • Proškolení knihovníků ve vedení ověřovacích dílen pro seniory
 • Sdílení našich podpůrných materiálů a kontaktů
 • E-learning pro seniory zaměřený na fake-news, kritické myšlení a ověřovací nástroje
 • Na našem webu medialka.elpida.cz, můžeme propagovat akce v knihovnách
 • Můžeme se stát vaším garantem a mentorem směrem k dané cílové skupině seniorů

Stáhněte si