Přehled klíčových kompetencí pro celoživotní učení v rámci Evropského referenčního rámce

Knihovny rozvíjí všech 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení v rámci Evropského referenčního rámce.

Jejich plné znění naleznete zde. Níže je uveden stručný výtah z náplně jednotlivých kompetencí, vztažený k aktivitám knihoven.

Kompetence v oblasti gramotnosti 

 • rozvoj čtenářství
 • informační gramotnost (schopnost rozlišovat a používat různé druhy zdrojů, vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace)
 • schopnost vést kritický a konstruktivní dialog
 • smysl pro estetické kvality

Jazyková kompetence

 • výuka cizích jazyků
 • propojování kultur
 • znalost společenských zvyklostí, kulturních aspektů a jazykové rozmanitosti
 • smysl pro kulturní rozmanitost a zájem o různé jazyky a interkulturní komunikaci a zvídavost
 • respekt k mateřskému jazyku příslušníků menšin a/nebo osob s přistěhovaleckým původem

Matematická kompetence a kompetence v oblasti vědy, technologií a inženýrství

A. Matematická kompetence

 • doučování matematiky
 • finanční gramotnost (používání základních matematických principů a postupů v každodenních situacích doma a v práci)
 • respektování pravdy a ochota hledat odůvodnění a hodnotit jejich platnost

B. Kompetence v oblasti vědy

 • přírodovědné kroužky
 • vědecké kroužky
 • makerspace a dílny (schopnost používat a ovládat technologické nástroje a stroje a vědecké údaje k dosažení určitého cíle nebo rozhodnutí či závěru na základě důkazu)
 • udržitelnost v knihovnách (…vyžadují pochopení změn způsobených lidskou činností a občanskou odpovědnost každého jedince, porozumění dopadu vědy, technologií, inženýrství a lidských činností obecně na přírodu, zájem o etické otázky a podpora bezpečnosti i udržitelnosti z hlediska životního prostředí, zejména v případě vědeckého a technologického pokroku ve vztahu ke své vlastní osobě, rodině, komunitě a celosvětovým problémům)

Digitální kompetence

 • výuka práce na PC
 • programování
 • tvorba digitálního obsahu (YouTubering, apod.)
 • umělá inteligence, robotika
 • bezpečnost na internetu
 • kybernetická bezpečnost & fakenews (přistupovat kriticky k platnosti, důvěryhodnosti a dopadu informací a údajů zpřístupněných digitálně)

Personální a sociální kompetence a kompetence k učení

 • U3V
 • vzdělávací cykly
 • osobní rozvoj, rozvoj kompetencí
 • zdraví (podporovat svou fyzickou a psychickou pohodu)
 • životní styl
 • spolupráce, vztahy (pracovat s ostatními konstruktivním způsobem, soucítit a zvládat konflikty)

Občanská kompetence

 • porozumění sociálním, ekonomickým a politickým pojmům a strukturám, jakož i celosvětovému vývoji a udržitelnosti (připravenost převzít odpovědnost za stav životního prostředí)
 • povědomí o cílech, hodnotách a politikách sociálních a politických hnutí a udržitelných systémů, zejména ohledně změny klimatu a demografických změn na celosvětové úrovni a jejich základních příčin
 • znalost evropské integrace, jakož i povědomí o rozmanitosti a kulturní identitě v Evropě a ve světě
 • efektivně se spolu s ostatními zapojit do činností ve společném nebo veřejném zájmu (ochota podílet se na demokratickém rozhodování na všech úrovních a rovněž občanské aktivity)
 • konstruktivní účast na místních aktivitách
 • mediální gramotnost a fakenews (přístup jak k tradičním, tak i k novým formám médií, kriticky jim porozumět a reagovat na ně
 • podporu sociální a kulturní rozmanitosti, rovnost žen a mužů a sociální soudržnost

Kompetence k podnikavosti

 • schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní
 • schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu
 • …založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů
 • rozumět ekonomii a sociálním a ekonomickým příležitostem a výzvám, jimž čelí zaměstnavatel, organizace či společnost
  schopnost činit finanční rozhodnutí týkající se nákladů a hodnoty

Kompetence v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování

 • místní kultura, vztah k místu
 • vybrané cestopisné přednášky / besedy
 • festivaly, koncerty, divadla, film, výstavy, apod.
 • kroužky kresby, psaní, focení, apod. (schopnost zapojit se do tvůrčích procesů, a to jak individuálně, tak i kolektivně)
 • znalost místních, národních, evropských a globálních kultur a projevů, včetně jejich jazyků, dědictví, tradic a kulturních produktů
 • pochopení různých způsobů sdělování myšlenek mezi tvůrcem, účastníkem a publikem ve formě psaných, tištěných a digitálních textů, divadla, filmu, tance, her, umění a designu, hudby, rituálů a architektury, jakož i hybridních forem