Rubriky
Aktuálně

Nová Koncepce rozvoje knihoven staví na třech pilířích

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 v pondělí 17. 8. 2020 prošla vládou a byla schválena. Jedná se o zásadní dokument českého (moravského i slezského) knihovnictví.  Po formální stránce však musí splňovat náležitosti, které ovšem nejsou příjemným čtenářským zážitkem a nejednoho knihovníka mohou vyděsit.

Díky projektu financovanému Ministerstvem kultury v programu VISK nyní probíhá série workshopů s metodiky krajských a pověřených knihoven, abychom nalezli optimální způsob, jak poselství nové Koncepce sdělit srozumitelně nejen knihovníkům samotným, ale také ředitelům knihoven, jejich zřizovatelům a dalším zainteresovaným osobám.

Na workshopech metodici pracují s konkrétními potřebami (nejen) knihovníků.

Co mohu od nové Koncepce očekávat?

Koncepce rozvoje knihoven vzniká na základě diskuzí expertů z oboru s přihlédnutím k připomínkám široké knihovnické veřejnosti. Jedná se o vládní dokument, jehož přijetím vláda schvaluje navržené principy, témata a implementační okruhy, včetně požadavků na financování.

Obsahově Koncepci tvoří různé části, které jsou určeny různým příjemcům, dále analýzy a implementační tabulky. Hlavní osu obsahu tvoří tři pilíře určující prioritní oblasti směřování knihoven. Každý z pilířů má v Koncepci vlastní kapitolu, která sestává z úvodního slova, vize, jaké budou knihovny v roce 2030, strategických tezí a cílů. Naplňování je rozpracováno v implementační části, která popisuje, co je potřeba udělat, kdo to má udělat a kolik to bude stát.

Pro knihovny, zejména ty menší, není nezbytné, aby naplňovaly všechny tři pilíře zároveň. Je možné se po zralé úvaze a analýze vlastních možností vydat primárně jedním z vytyčených směrů.

I. Knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit

Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného myšlení. Je přirozenou součástí komunit. Síť knihoven představuje tisíce míst v celé ČR, která slouží přímému naplňování principů demokracie poskytováním rovného přístupu k informacím i prostoru pro diskuse a setkávání.

Vize 2030

Knihovny jsou přirozenými centry občanského a komunitního života.

Tato role je ukotvena v strategických materiálech rezortů i samosprávy a rozvíjena díky spolupracujícímu systému knihoven celé České republiky.      

Knihovny upevňují ve společnosti principy vzájemného respektu a významu občanské diskuse, pomáhají při rozmachu komunitního života, rozvíjejí principy participace a aktivně propojují různé skupiny obyvatel v rámci místa, regionu. V jejich prostorách se odehrávají diskuse o obecních záležitostech, které knihovny inspirují a iniciují.

Knihovny plní významnou roli v procesu hodnotového ukotvení společnosti a vytváření předpokladů pro princip vzájemné rovnosti.

Stát podporuje roli knihoven v procesu utváření společnosti vzdělaných, odpovědných a aktivních obyvatel a systémově zajišťuje její realizaci. Občané se do komunitní činnosti knihoven aktivně zapojují a podněcují ji.

II. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce

Knihovny pomáhají každému, kdo chce rozvíjet své schopnosti a učit se. Podporují vzdělanou a sociálně soudržnou společnost, založenou na ekonomice s vysokou přidanou hodnotou práce. Garantují rovný a svobodný přístup k informacím. V rámci komunit propojují aktéry na poli vzdělávání. Jsou partnerem škol všech stupňů, školských zařízení, vědeckých institucí a dalších vzdělávacích institucí.

Vize 2030

Společnost vnímá a využívá knihovny jako nepostradatelné instituce neformálního celoživotního a občanského vzdělávání, poskytující podporu každému, kdo chce rozvíjet své profesní a občanské kompetence.

Nabídka vzdělávacích programů knihoven vychází ze srozumitelné dramaturgie založené na znalosti potřeb jednotlivých cílových skupin a pravidelné evaluaci. Pro realizaci programů knihovny udržují síť spolupracujících institucí a partnerů.

Knihovny jsou institucí první volby v posilování kompetencí a rozvoji gramotností společnosti, zejména v oblasti podpory čtenářství a práce s informacemi. Poskytují funkční nabídku praktických vzdělávacích programů vytvořených na míru jednotlivým cílovým skupinám v širokém sociodemografickém spektru.

Knihovny jsou důležitým partnerem MŠMT, MPSV a MMR. Povinnou obsahovou součástí kurikula škol všech stupňů je komplexní a systematický rozvoj informační gramotnosti pro řešení vzdělávacích potřeb i každodenních úkolů.  Samozřejmostí je funkční partnerská spolupráce knihovníka a pedagoga při využívání knihoven různých typů ve vzdělávacím procesu. Knihovny se nesoustředí pouze na oblast čtenářství, čtenářské gramotnosti a literatury, ale nabízejí vzdělávací příležitosti do kurikula napříč všemi obory RVP.

III. Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství

Identita společnosti není založena jen na ekonomickém či politickém úspěchu, ale i na udržení kulturní identity a sebevědomí demokratické společnosti. Kulturní a znalostní bohatství netvoří pouze dědictví minulosti, ale je živou a důležitou součástí našich životů, otevřenou neotřelým tvůrčím skutkům. Úkolem knihoven je toto bohatství spravovat, chránit a zpřístupňovat, ale rovněž aktivně podněcovat a podporovat vznik nových hodnot a poznatků.

Vize 2030

Knihovny udržují kontinuitu lidského poznání, podporují kreativitu a aktivní prožití volného času.

Knihovny znají potřeby společnosti a reflektují je ve svých službách. Ke službám knihoven mají přístup všichni bez rozdílu.

Knihovny dlouhodobě uchovávají významnou část našeho kulturního a znalostního bohatství bez ohledu na formu nebo dobu jeho vzniku. Zpřístupňují je jednoduchým a uživatelsky přívětivým sdílením prostřednictvím funkční sítě knihoven za využití moderních technologií. Knihovny vytvářejí propojená data s využitím všech v dané době dostupných dokumentů.      

Knihovny podněcují a podporují vznik nových kulturních hodnot poskytováním informací, prostoru a vybavení, ale i přímou spoluprací a propojováním tvůrců s veřejností. K tomu jsou v knihovnách dostupné příjemné a bezbariérové prostory, ve kterých poskytují veřejnosti služby kompetentní zaměstnanci. Tyto prostory slouží pro pořádání kulturních akcí, nabízejí možnost vytvářet vlastní díla nebo se nechat inspirovat již vzniklým kulturním bohatstvím.

Výtah z Koncepce připravila Lenka Hanzlíková, červen 2020

Co se bude dít dál?

Do konce letošního roku obdrží knihovny brožuru zpracovávající témata nové Koncepce srozumitelnou a návodnou formou, která bude vycházet z právě probíhajících workshopů s metodiky. Také počítáme s přepracováním této webové stránky v nástroj, který vám usnadní vlastní práci včetně tvorby lokálních koncepcí jednotlivých knihoven.

Další dokumenty najdete na webu IPK.

Článek o rozpočtu z webu ČTK/České noviny si můžete přečíst zde.

Své dotazy či náměty můžete posílat na mail koncepce@knihovna.cz