Rubriky
Aktuálně

Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny

Pandemie staví i knihovny před nové výzvy. Lze předpokládat, že období nejistot a rozpočtových schodků bude vyžadovat ještě pečlivější přípravu komunikace s našimi zřizovateli i veřejností. Děkujeme redakci časopisu Duha a autorce článku Marice Hrubé za laskavé svolení s publikací tohoto článku i na tomto webu!

Vznik e-learningového kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny reaguje na potřebu veřejných knihoven prosazovat své zájmy a obhajovat svoji existenci. Knihovna je stále více nucena objasňovat svému zřizovateli, že její role nespočívá pouze v půjčování knih a upozorňovat na svůj potenciál v oblastech jako je celoživotním vzdělávání, informační gramotnost, poskytování služeb e-governmentu a mnohé další.

Library advocacy se nabízí jako ucelená koncepce, která nabízí efektivní komunikační strategii. V prostředí českých veřejných knihoven není tento koncept příliš známý. Vzdělávací obsah kurzu čerpá převážně z materiálů organizace American Library Association, která je mezinárodním leaderem v oblasti library advocacy. K dalším zdrojům patří soubory Best Practice zahraničních knihoven, které již tento koncept do své praxe implementovaly.

Představení kurzu

Cílem připravovaného kurzu je představit základní principy library advocacy a usnadnit jeho možnou implementaci do prostředí českých veřejných knihoven. Kurz je připravován ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury, programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Přístupný je od ledna 2020 na elektronické platformě kurzy.knihovna.cz. Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a zaměstnanci veřejných knihoven. Kurz je tematicky strukturován do šesti modulů, závěrečná část každého modulu je určena k samostudiu.

Vzhledem k tomu, že koncept library advocacy není v České republice příliš známý, neexistuje k němu adekvátní český ekvivalent. Po konzultaci s Národní knihovnou ČR bude v tomto kurzu používán původní anglický termín library advocacy k označení konkrétní strategie, která vede k efektivnímu prosazování zájmů knihoven. Při uvádění konkrétních příkladů jejího praktického využití bude užíván termín obhajoba zájmů.

Obsah modulů

Úvodní modul představuje library advocacy jako komunikační strategii, která je založena na zviditelnění vytvořených hodnot před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. V souladu s tímto principem nabízí library advocacy široké spektrum nástrojů a kampaní. Upozorněno je na jeho hlavní výhody, ke kterým patří ucelenost, finanční nenáročnost a snadná implementace.

Druhý modul charakterizuje první ze dvou směrů library advocacy. Jde o prosazování zájmů ze strany knihoven. Vychází se zde z principu, že library advocacy lze praktikovat na všech zaměstnaneckých úrovních. Velmi důležitý je průnik konceptu do organizační kultury knihoven, kdy se vzájemné sdílení hodnot promítá do neformálních vztahů zaměstnanců s uživateli.

Třetí modul definuje další směr library advocacy, který představuje obhajoba knihovny od zainteresovaných stran, tzv. stakeholderů. Zde je kladen důraz na aspekt vícevrstevného partnerství mezi knihovnou, uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Knihovna tak získává nezaujaté hodnocení a tím je zvyšováno její komunikační úsilí. Modul obsahuje konkrétní návrhy pro výběr vhodného stakeholdera.

Čtvrtý modul popisuje význam hodnot pro komunikaci a efektivní argumentaci. Přináší praktická doporučení pro stanovení hodnot a navrhuje, jak nejlépe je prezentovat před uživatelskou komunitou a zřizovatelem. Věnuje se ekonomickým i neekonomickým aspektům hodnot, které sehrávají důležitou roli při vytváření komunikační strategie. Efektivní argumentační strategie je podle library advocacy založena na vhodné interpretaci, která ovlivňuje vnímání hodnot zřizovatelem. Konkrétně jde o zdůrazňování skutečnosti, že priority knihovny jsou zároveň prioritami uživatelské komunity. Tento argument lze doplnit konkrétními příklady přispění uživatelské komunitě. Statistické podklady je efektivnější používat k podpoře argumentů, nikoliv samostatně. Ke stanovení hodnot je vhodné klást otázky typu „kolik času ušetří vaše knihovna jednomu čtenáři?“ nebo „kolik peněz by stálo čtenáře využívání alternativních zdrojů?“

Tématem pátého modulu je použití library advocacy v oblasti financování. Nedostatečné finanční zajištění znamená v současnosti pro knihovny stěžejní problém, ze kterého se odvíjí celá řada problémů dílčích. Pro zefektivnění jejich řešení nabízí library advocacy návrh metodického postupu k oslovení zřizovatele a doporučuje konkrétní argumentační strategii, kterou lze při žádosti o zvýšení rozpočtu využít.

Obsahem posledního modulu je přehled metod, nástrojů a kampaní, které lze v library advocacy využít. Je zde představena např. metoda storytellingu, kdy se uživatelé písemně vyjádří k pozitivnímu přínosu knihovny do jejich běžného života. Zajímavou kampaní je také např. Library snapshot day, kdy se detailně zmapuje vybraný den provozu knihovny. Získaná data se potom graficky zpracují a prezentují před zřizovatelem a uživatelskou komunitou. Detailní informace a mnoho dalšího jsou od ledna 2020 přístupné na kurzy.knihovna.cz.

Literatura:

Advocacy. Canadian library association [online]. Ottawa: CLA, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: http://cla.ca/cla-at-work/advocacy/

EWBANK, Ann Dutton a Ja Youn KWON. School library advocacy literature in the United State: An exploratory content analysis. Library and Information Science Research [online]. 2015, 37(3), 236-243 [cit. 2017-11-27]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818815000547?via%3Dihub

SALÁNKI, Valeria. Organizational Culture and Communication in the Library A Study on Organizational Culture in the Lucian Blaga Central University Library Cluj. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities [online]. 2010, 15, 455-523 [cit. 2018-01-25]. ISSN 12247448. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?…

Library Advocacy Unshushed. EdX: Free online courses from the world’s best universities [online]. Cambridge, MA: EdX, 2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/library-advocacy-unshushed-university-toronto…

American Library Association. The Campaign for America’s Libraries: Toolkit for Academic and Research Libraries [online]. Chicago: American Library Association, 2007 [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/…

MUCUNDORFEANU, Meda. The Key Role of Storytelling in the Branding Process. Journal of Media Research [online]. 2018, 11(1), 42-54 [cit. 2018-03-30]. DOI: 10.24193/jmr.30.3. ISSN 18448887. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=e5h&AN=128323223&lang=cs&site=eds-live&scope=site

Zdroj článku:

HRUBÁ, Marika. Pozvání do kurzu Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny . Duha: Informace o knihách a knihovnách z moravy [online]. 2019, 33(4) [cit. 2020-03-18]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/pozvani-do-kurzu-uvod-do-library-advocacy-pro-verejne-knihovny