Rubriky
Aktuálně Blog PR a komunikace

Rok 2021 je v českých knihovnách ve znamení udržitelnosti

Rok 2021 je v českém knihovnictví věnován udržitelnosti, resp. Cílům udržitelného rozvoje. Jako hlavní komunikační téma roku bylo zvoleno Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Smyslem následujícího příspěvku je vysvětlit, proč bychom se v knihovnách měli specificky věnovat právě udržitelnému rozvoji.

Jedním ze základních úkolů knihoven je poskytování informací, a protože každé odpovědné rozhodování vyžaduje přístup k relevantním a ověřeným informacím, jsou to právě knihovny, které mají celosvětově zásadní úlohu v prosazování udržitelného způsobu života. Bez přístupu k informacím o stavu klimatu nelze získat celospolečenskou podporu pro nutná opatření pro řešení klimatické krize. Udržitelnější postupy v zemědělství nebo dopravě se také bez široké podpory vyplývající ze znalosti dané problematiky samy neprosadí. Z tohoto důvodu se také Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) aktivně podílela na vyjednávání Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a stála za prosazením cíle 16.10 “Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod”. 

V českém kontextu vycházíme z Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 (2030), která se explicitně odvolává na Strategický rámec Česká republika 2030, tedy dokument, jenž fakticky implementoval principy SDGs do českého prostředí. Navíc zmínek o potřebě podpory udržitelného rozvoje v knihovnách najdeme v Koncepci hned několik.

Je třeba ale zdůraznit, že knihovny se již na podpoře udržitelného rozvoje svými činnostmi podílejí a zároveň mají zájem o další rozvoj těchto aktivit. Z ankety mezi více jak třemi stovkami českých knihoven, která proběhla na podzim 2020, vyplynulo, že aby se knihovníci a knihovnice mohli náležitě věnovat tématům spojeným s udržitelným rozvojem, potřebují propojení na experty, které by zvali na diskuse a přednášky, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem, a sdílení nápadů i osvědčené praxe. Na tuto poptávku se rozhodla reagovat skupina knihovníků a knihovnic sdružených pod SKIP vytvořením několika platforem pro sdílení takových příkladů inspirující praxe. Vedle webu, který slouží jako hlavní rozcestník, probíhá výměna názorů a zkušeností na facebookové stránce a v rámci diskusní facebookové skupiny.

Konkrétní vybrané příklady stávajících aktivit v knihovnách jsou k dohledání na webu Co dokáže knihovna? Jedná se například o setkání s místními farmáři, populární swapy, diskuse o lokálních tématech i rukodělné workshopy. Kupříkladu Městská knihovna v Praze otevřela v roce 2020 hned tři kreativní prostoryv jednom se můžete naučit šít, ve druhém pracovat se dřevem a třetí je uzpůsoben na drobné kreativně-technologické projekty. Všechny dílny jsou postaveny na principu sdílení a podporují opětovné využití starých, ale stále funkčních nebo opravitelných věcí. Kromě toho pořádá knihovna v online prostředí řadu vzdělávacích aktivit, diskuse ke knihám s environmentální tematikou i praktické workshopy.

Hlavním cílem pro rok 2021 je ale téma udržitelnosti v našich knihovnách pevně ukotvit, a proto vznikl celoroční vzdělávací program pro samotné knihovníky a knihovnice. V plánu je sedm online webinářů a tři praktické workshopy, které povedou přední odborníci a odbornice na vybraná témata. Vzdělávací cyklus bude zakončen prosincovou konferencí, na které budou shrnuty dosavadní výsledky a představeny možnosti dalších budoucích aktivit. Hlavním cílem totiž musí být prosazení myšlenek udržitelnosti u široké veřejnosti.

V rámci cyklu, kterého se účastní knihovníci a knihovnice z přibližně čtyř desítek knihoven, od těch malých po největší, byly již projednány globální souvislosti udržitelného rozvoje i národní perspektiva z pohledu Strategického rámce ČR 2030. Podrobněji jsme se věnovali pojmu odolnost (resilience) i jeho souvislostem na knižním trhu perspektivou konceptu bibliodiverzity. Následovat budou například témata krajiny a půdy, klimatu, workshopy o mapování komunit a potřeb uživatelů či ryze praktická rukodělná dílna. 

Na závěr ještě stručné vysvětlení, proč je nezbytné věnovat se udržitelnosti specificky právě nyní, kdy hlavním tématem je trvající pandemie nemoci covid-19. Cíle udržitelného rozvoje nás totiž upozorňují, že se nemůžeme zaměřit pouze na řešení jednoho izolovaného problému, protože by to pravděpodobně vedlo ke zhoršení v jiných oblastech našeho života. Kupříkladu nelze bojovat s klimatickou krizí za cenu růstu počtu obyvatel žijících v extrémní chudobě. Krizi, kterou nyní zažíváme a jejíž důsledky nejspíš několik následujících let budou přetrvávat, je nezbytné čelit v rámci limitů nastavených právě Cíli udržitelného rozvoje, protože jinak si nejspíš vytvoříme krize nové – sociální, ekonomické a environmentální.

Záštitu nad celoročním vzdělávacím cyklem pro knihovníky Udržitelnost v knihovnáchpřevzalo Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Česká komise pro UNESCO a Informační centrum OSN v Praze.