Rubriky
Aktuálně

Spolupráce knihoven s anketou Zlatý Ámos

Knihovny mají velký potenciál stát se zásadní součástí neformálního vzdělávání širší veřejnosti. Jak při podpoře čtenářství, tak ve vzdělávání dospělých mimo školní instituce mají knihovny co nabídnout. Proto navázaly partnerství se Zlatým Ámosem, anketou o nejoblíbenějšího učitele v ČR. Ocenění učitelé – Zlatí Ámosové by  se měli stát ambasadory knihoven, tj. prostředníky mezi knihovnami a veřejností.  Navázání spolupráce právě letos bylo nasnadě, neboť rok 2020 je zastřešen tématem: „Knihovny jako místa vzdělávání“. Zároveň je úloha knihoven ve vzdělávání i jedním ze stěžejních témat připravované Koncepce rozvoje knihoven a tomu odpovídá i projednávání užší spolupráce škol a knihoven.

Co je to Zlatý Ámos?

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou založil Slávek Hrzal. Do letošního 27. ročníku ankety přihlásili žáci a studenti rekordních 92 pedagogů.  Celorepublikovému výběru Zlatých Ámosů předcházejí krajská kola ankety. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, jehož držitele vybírá porota. Další kategorií je Dětský Ámos, který uděluje porota složená z dětí ze škol, jež se dostaly do finále. Rovněž je možné získat titul Ámos Sympaťák, kde jsou určující hlasy zaslané prostřednictvím SMS. Na svého nositele čeká také cena Média Ámos, o níž rozhodují novináři přítomní na finálovém vyhlášení ankety, a EKO Ámos, jejíhož vítěze vybírají zástupci firmy EKO KOM, a. s. Celou anketu pořádá spolek Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

Jak mohou knihovny spolupracovat se Zlatými Ámosy – doporučené aktivity:

Zlatý Ámos by se měl stát ambasadorem služeb knihovny směrem k žákům i ke kolegům. Pro spolupráci se Zlatým Ámosem je určena z každé krajské knihovny jedna kontaktní osoba, která má za úkol propojit obě organizace. 

Zlatý Ámos by mohl nebo měl být:

  1. tváří kampaně,
  2. aktivním účastníkem na knihovnických vzdělávacích akcích pro děti,
  3. iniciátorem setkávání učitelů v knihovnách, kde by se seznámili s možnostmi knihovny (zařazení programu knihovny do výukového programu školy),
  4. po seznámení s aktivitami knihovny propagátorem akcí v pedagogickém prostředí (i v dalších školách),
  5. tváří knihovny při zahájení literárních festivalů, akcí, projektů…

Knihovny mohou sloužit jako poradce při výběru vhodné doporučené četby pro různé věkové kategorie dětí (třídy) – lze nabídnout pedagogům, aby revidovali dle svého zaměření knihovní fond školních knihoven. Knihovny by měly být schopny učitelům – ambasadorům něco nabídnout: registraci zdarma, účast na akcích – např. přednášky zdarma, ev. knihovnický ples, školení, která pořádají, bezplatný prostor pro aktivity pedagoga (tj. i schůzky učitelů apod.), speciální prohlídka knihovny pro třídu Zlatého Ámose.

Další vzájemná spolupráce závisí na kapacitách a na vzájemné dohodě  mezi kontaktní osobou krajské knihovny a místním Zlatým Ámosem. A samozřejmě by knihovny měly informovat o spolupráci svého zřizovatele. 

Prioritou je síťování

V knihovně lze uspořádat neformální setkání všech, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na vzdělávání širší veřejnosti, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si partneři mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe. Nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Nepodceňte tiskovou zprávu a fotodokumentaci z akcí!

Partnerství s anketou v obecné rovině

V nejbližší budoucnosti plánujeme s organizátory Zlatého Ámose vyjednávat o začlenění aktivní spolupráce učitele s knihovnou do hodnocení v rámci ankety. V jednání bude i účast zástupce knihoven na slavnostní korunovaci, která je součástí Kantorského plesu. 

Spolupráci knihoven a ankety Zlatý Ámos zaštítilo Sdružení knihoven České republiky.  

Kontaktní osobou pro Zlaté Ámose je vždy jeden zaměstnanec z krajské knihovny, který bude koordinovat spolupráci v rámci kraje. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte buď krajského koordinátora nebo Vladimíru Buchtovou, která letošní ročník za knihovny koordinuje. Kontakt: vladimira.buchtova@svkhk.cz, 494 946 203

Kontaktní osoby v krajích:

Krajská knihovna Kontaktní osoba: Kontakt:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Renata Zrníková zrnikova@svkul.cz
Městská knihovna v Praze Jana Hradilíková jana.hradilikova@mlp.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci Dana Petrýdesová petrydesova@kvkli.cz
Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice Petra Mašínová masinova@cbvk.cz
Krajská knihovna Vysočiny Jana Fialová fialova@kkvysociny.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Martina Košanová kosanova.martina@svkpk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně Martina Šmídová martina.smidtova@mzk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci Michaela Heloňová michaela.helonova@vkol.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Jitka Hrušková hruskova@svkkl.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Gabriela Winklerová winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Karlovy Vary Andrea Bocková bockova@knihovnakv.cz
Krajská knihovna v Pardubicích Jitka Kyclová j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Michaela Hašková michaela.haskova@svkhk.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Marcela Stehlíková stehlikova@svkos.cz

Zpracovala:  Vladimíra Buchtová; Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové