Archiv štítku: vzdělávání

Spolupráce knihoven s anketou Zlatý Ámos

Knihovny mají velký potenciál stát se zásadní součástí neformálního vzdělávání širší veřejnosti. Jak při podpoře čtenářství, tak ve vzdělávání dospělých mimo školní instituce mají knihovny co nabídnout. Proto navázaly partnerství se Zlatým Ámosem, anketou o nejoblíbenějšího učitele v ČR. Ocenění učitelé – Zlatí Ámosové by  se měli stát ambasadory knihoven, tj. prostředníky mezi knihovnami a veřejností.  Navázání spolupráce právě letos bylo nasnadě, neboť rok 2020 je zastřešen tématem: „Knihovny jako místa vzdělávání“. Zároveň je úloha knihoven ve vzdělávání i jedním ze stěžejních témat připravované Koncepce rozvoje knihoven a tomu odpovídá i projednávání užší spolupráce škol a knihoven.

Co je to Zlatý Ámos?

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou založil Slávek Hrzal. Do letošního 27. ročníku ankety přihlásili žáci a studenti rekordních 92 pedagogů.  Celorepublikovému výběru Zlatých Ámosů předcházejí krajská kola ankety. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, jehož držitele vybírá porota. Další kategorií je Dětský Ámos, který uděluje porota složená z dětí ze škol, jež se dostaly do finále. Rovněž je možné získat titul Ámos Sympaťák, kde jsou určující hlasy zaslané prostřednictvím SMS. Na svého nositele čeká také cena Média Ámos, o níž rozhodují novináři přítomní na finálovém vyhlášení ankety, a EKO Ámos, jejíhož vítěze vybírají zástupci firmy EKO KOM, a. s. Celou anketu pořádá spolek Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. 

Jak mohou knihovny spolupracovat se Zlatými Ámosy – doporučené aktivity:

Zlatý Ámos by se měl stát ambasadorem služeb knihovny směrem k žákům i ke kolegům. Pro spolupráci se Zlatým Ámosem je určena z každé krajské knihovny jedna kontaktní osoba, která má za úkol propojit obě organizace. 

Zlatý Ámos by mohl nebo měl být:

 1. tváří kampaně,
 2. aktivním účastníkem na knihovnických vzdělávacích akcích pro děti,
 3. iniciátorem setkávání učitelů v knihovnách, kde by se seznámili s možnostmi knihovny (zařazení programu knihovny do výukového programu školy),
 4. po seznámení s aktivitami knihovny propagátorem akcí v pedagogickém prostředí (i v dalších školách),
 5. tváří knihovny při zahájení literárních festivalů, akcí, projektů…

Knihovny mohou sloužit jako poradce při výběru vhodné doporučené četby pro různé věkové kategorie dětí (třídy) – lze nabídnout pedagogům, aby revidovali dle svého zaměření knihovní fond školních knihoven. Knihovny by měly být schopny učitelům – ambasadorům něco nabídnout: registraci zdarma, účast na akcích – např. přednášky zdarma, ev. knihovnický ples, školení, která pořádají, bezplatný prostor pro aktivity pedagoga (tj. i schůzky učitelů apod.), speciální prohlídka knihovny pro třídu Zlatého Ámose.

Další vzájemná spolupráce závisí na kapacitách a na vzájemné dohodě  mezi kontaktní osobou krajské knihovny a místním Zlatým Ámosem. A samozřejmě by knihovny měly informovat o spolupráci svého zřizovatele. 

Prioritou je síťování

V knihovně lze uspořádat neformální setkání všech, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na vzdělávání širší veřejnosti, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si partneři mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe. Nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Nepodceňte tiskovou zprávu a fotodokumentaci z akcí!

Partnerství s anketou v obecné rovině

V nejbližší budoucnosti plánujeme s organizátory Zlatého Ámose vyjednávat o začlenění aktivní spolupráce učitele s knihovnou do hodnocení v rámci ankety. V jednání bude i účast zástupce knihoven na slavnostní korunovaci, která je součástí Kantorského plesu. 

Spolupráci knihoven a ankety Zlatý Ámos zaštítilo Sdružení knihoven České republiky.  

Kontaktní osobou pro Zlaté Ámose je vždy jeden zaměstnanec z krajské knihovny, který bude koordinovat spolupráci v rámci kraje. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte buď krajského koordinátora nebo Vladimíru Buchtovou, která letošní ročník za knihovny koordinuje. Kontakt: vladimira.buchtova@svkhk.cz, 494 946 203

Kontaktní osoby v krajích:

Krajská knihovna Kontaktní osoba: Kontakt:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Renata Zrníková zrnikova@svkul.cz
Městská knihovna v Praze Jana Hradilíková jana.hradilikova@mlp.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci Dana Petrýdesová petrydesova@kvkli.cz
Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice Petra Mašínová masinova@cbvk.cz
Krajská knihovna Vysočiny Jana Fialová fialova@kkvysociny.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Martina Košanová kosanova.martina@svkpk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně Martina Šmídová martina.smidtova@mzk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci Michaela Heloňová michaela.helonova@vkol.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Jitka Hrušková hruskova@svkkl.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Gabriela Winklerová winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Karlovy Vary Andrea Bocková bockova@knihovnakv.cz
Krajská knihovna v Pardubicích Jitka Kyclová j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Michaela Hašková michaela.haskova@svkhk.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Marcela Stehlíková stehlikova@svkos.cz

Zpracovala:  Vladimíra Buchtová; Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

Knihovny jako místa vzdělávání – společné roční komunikační téma knihoven

Knihovny se již několik let snaží změnit pohled společnosti na jejich roli, kterou mohou hrát v životě obce nebo města. Pracovní skupina pro Prioritu 6, která se zabývá komunikací knihoven, pro letošní rok zvolila nový přístup, protože veřejné mínění lze efektivněji ovlivnit, pokud si knihovny vyberou jedno téma, které bude tvořit roční komunikační linku.

Pro rok 2020 bylo s ohledem na kulaté výročí J. A. Komenského vybráno téma knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání.

 

Společenskou relevanci a aktuálnost tématu potvrdil i ministr kultury Lubomír Zaorálek, když řekl: “Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. … (Knihovna) by měla být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět.”

Jak se zapojit?

Chcete se zapojit? Je to jednoduché, níže nabízíme několik možností, jak téma připomenout i v komunikaci vaší knihovny.

 1. Tisková zpráva – rozešlete v lednu tiskovou zprávu spolupracujícím médiím nebo zřizovateli, kterou na téma upozorníte; text si upravte vaší knihovně na míru (např. doplňte pozvánky na vzdělávací akce, které vaše knihovna pořádá, nebo očekávané události v nadcházejícím roce). Návrh tiskové zprávy ke stažení.
 2. Březen měsíc čtenářů – uspořádejte a zaregistrujte do národní kampaně akce, které se vztahují ke vzdělávání v knihovnách; nebojte se ani netradičních témat, jako je učení se dovednostem – od worskshopů pro začínající spisovatele, přes trénování paměti, nové technologie (ozoboti, tablety), až po tradiční, ale mizející, ruční práce – šití, pletení, háčkování, zdobení kraslic; k činnosti připravte výběr tematické literatury a zajímavých webů nebo historických titulů z Krameria. Leden a únor využijte k tomu, že se zeptáte uživatelů, co by se v knihovně chtěli naučit.
 3. Týden knihoven – připomeňte školám, že knihovna je relevantní partner ve vzdělávání; například nabídkou vhodných titulů pro různé věkové skupiny čtenářů (seznamy „doporučeno knihovníky“ budou v průběhu roku dostupné na portále Knihovny.cz). Zapojte se po Týdnu knihoven i do CodeWeeku a zpřístupněte základy programování veřejnosti.
 4. Jan Ámos Komenský – podívejte se na stránky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a zapojte se do aktivit, které v souvislosti s výročím připravují.
 5. Síťování – uspořádejte v knihovně neformální setkání všech, kteří jakýmkoli způsobem vzdělávají veřejnost, včetně pedagogů formálního vzdělávání (zástupci škol) ve vaší obci, nebo blízkém okolí; připravte si sérii otázek, které povedou k odpovědím, jak by si hráči mohli vzájemně pomoci, požádejte partnery o krátkou prezentaci jejich dobré praxe, nezapomeňte na malé pohoštění a na pozvánku pro zástupce z radnice. Metodika pro síťovní knihoven s partnery je v přípravě a bude zde ke stažení v dohledné době.
 6. Ověřeno – zapojte se do tažení proti fake news a nabídněte interaktivní formát worskhopu; deFacto workshop učí děti mediální sebeobraně; více na bit.ly/deFacto1.

Na Facebooku Sdružení knihoven ČR najdete také přání knihovnám pro tematický rok vzdělávání od Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

TIP: Inspiraci pro to, jak dělat věci jinak, můžete načerpat třeba na konferenci Do černého, která se koná 27. 1. 2019 v Praze.

TIP: Rok 2021 bude ve znamení knihoven a SDGs, tedy cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje v prostředí knihoven. Jak ho relevantně naplnit můžete začít přemýšlet už teď.

Novinky z příprav nové koncepce rozvoje knihoven

Podzimní výjezdní zasedání Ústřední knihovnické rady (ÚKR), poradního orgánu ministra kultury, obsahovalo tři zásadní body. Návštěvu ministra kultury Lubomíra Zaorálka, volbu nového předsedy a jednání o Koncepci rozvoje knihoven na další období.

Stavíme, rekonstruujeme, revidujeme

Ministr Lubomír Zaorálek se osobně zúčastnil úvodní části jednání ÚKR, která funguje jako poradní orgán ministra kultury, aby s členkami a členy debatoval o tom, co české knihovnictví pálí. Kromě platů to jsou také stavby a rekonstrukce knihoven na krajské a národní úrovni. Ministr Zaorálek vyjádřil přesvědčení, že stavba tzv. Černé kostky pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu má velkou šanci na realizaci a přislíbil, že se bude věnovat i rozhodnutím, která byla učiněna v souvislosti s rekonstrukcí Národní knihovny v areálu Klementina. Výsledky rekonstrukce barokní památky jasně ukazují, že novostavba budovy pro Národní knihovnu ČR je nutností.

Ministr také po vyslechnutí argumentů souhlasil s posunem termínu pro předložení nového textu Koncepce rozvoje knihoven 2021-2027 vládě ČR. Koncepce je zásadním dokumentem, který ukazuje směr rozvoje všem českým knihovnám. Zaslouží si tak větší revizi struktury i témat, a to na základě měnící se společnosti a potřeb uživatelů. Slovy bývalé prezidentky IFLA Claudie Lux: „Musíme dělat knihovny tak, aby byly schopné reagovat na potřeby lidí v každé fázi jejich života.“ 

Koncepce rozvoje knihoven na další období bude připravována v průběhu zimy 2019 a brzkého jara 2020 tak, aby vládě mohl být dokument předložen v průběhu jara 2020. O novinkách vás budeme informovat.

Celoživotní vzdělávání jako výzva a nový předseda ÚKR

Celoživotní vzdělávání je výzva, kterou knihovny mohou vzít za svou a učinit z ní své strategicky významné téma. Celoživotní vzdělávání je něco, co se s vysokou frekvencí objevuje ve vládních dokumentech, přisuzuje se mu vysoká priorita, ale reálně ho nikdo neřeší. Školství na to nemá kapacity a kultura k tomu zatím nemá mandát. I když už teď síť českých knihoven funguje jako síť center pro neformální celoživotní učení. Snaha bude napřena k formalizování stavu a lepší mezirezortní spolupráci.

Volba nového předsedy ÚKR proběhla zcela hladce a bez komplikací. Jednomyslně byl předsedou ÚKR zvolen Vít Richter. Vít Richter také z rukou ministra Zaorálka převzal ocenění Artis Bohemiae Amicis za celoživotní zásluhy a dlouhodobé šíření dobrého jména českého knihovnictví v České republice i v zahraničí. Gratulujeme!

Lenka Hanzlíková, hostka jednání

Nová učebnice práce s informacemi

Ve spolupráci Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU a SŠ Luhačovice vnikla nová učebnice Knihovnické fondy, procesy a služby, která přibližuje základní knihovnické procesy i práci se zdroji a informacemi. Sloužit tak může jak těm, kteří si chtějí své znalosti osvěžit, ale také těm, kteří chtějí získat znalosti o odborné práci s informacemi. Až už se to týká vzniku informací a jejich uchovávání, šíření a využívání.Nebo problematiky digitalizace, práce s dokumenty, standardů, principů akvizice zdrojů, vyhledávání informací, designu služeb, vzdělávání, použitých technologií či související legislativou. Přístupnou formou psaná učebnice

Ohlédnutí za pražským kulatým stolem Knihovna věc veřejná

Pražský kulatý stůl Knihovna – věc veřejná proběhl ve středu 6. června 2018 v Městské knihovně v Praze. Účastníky v roli diskutujících byli Petr Bílek (Literární noviny), Eliška Kaplický Fuchsová (zastupitelka hl. m. Prahy), Ondřej Kolář (starosta městské části Praha 6), Michal Kryl (Nová škola, o.p.s.), Tomáš Lapáček (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze), Blanka Skučková (Ministerstvo kultury ČR) a Jan Wolf (radní hl. m. Prahy). Moderování se ujala Štěpánka Duchková z Českého rozhlasu Regina DAB. Do publika zavítali zástupci městských částí, neziskových a příspěvkových organizací, škol, knihoven a dalších organizací.

Prvním tématem kulatého stolu bylo, jak efektivně pracovat s hustou sítí veřejných knihoven, kterou jsme zdědili již od dob první republiky. Knihovny byly označeny za vlajkovou loď moderní kulturně-komunitní infrastruktury města. Velký potenciál řečníci spatřovali právě v komunitní roli knihoven, kdy knihovny jednak svou nabídkou reagují na potřeby komunity, v níž působí, jednak mají potenciál být stabilním partnerem pro aktivity jednotlivců i neziskových organizací. Opakovaně také zaznělo shrnutí ředitele knihovny T. Řeháka, že knihovna není resortní záležitostí kultury, ale svým fungováním i potenciálem je rozkročena do tří směrů, a to jako instituce kulturní, vzdělávací a sociální. Sociální aspekt pak nemá jen ve smyslu nízkoprahovosti, ale také jako místo soudržnosti komunity. Jak uvedla B. Skučková z Ministerstva kultury ČR, vzdělávací role knihovny pak směřuje k dětem i dospělým, kteří pro doplnění vzdělání vyhledávají raději knihovny než školy. Kulturní roli knihovny spatřovali řečníci i účastníci v publiku mj. také v tom, že knihovna poskytuje orientaci těm, kteří nevědí, co hledají, a v rámci kulturního pole je může směřovat k zajímavé nabídce.

I když si knihovna na sebe svými aktivitami nevydělá, ze stany radního pro kulturu J. Wolfa zaznívalo jasné přijetí toho, že veřejné prostředky investované do knihoven se městu vyplatí. V roce 2018 se znovu otevřou pobočky Městské knihovny v Praze Letná a Malešice. Na rok 2019 je naplánováno znovuotevření poboček Černý Most, Hloubětín, Zahradní Město a otevření nové pobočky Jezerka.

Celý příspěvek