Priority koncepce 2011-2015

Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 tvoří celkem šest tematických okruhů.

Digitalizace

Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví je jedním z klíčových témat koncepce. Vytvořit předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění​ digitálních dokumentů v legislativní, organizační a technické rovině je stejně důležité jako optimalizovat systém povinného výtisku.​​

Přístup k informacím​

​Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven směřuje k centrálnímu řešení. Elektronické informační zdroje by měly být efektivně dostupné nejenom pro podporu vědy a výzkumu, ale také pro potřeby široké veřejnosti.

Vzdělávání a čtenářství

Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti souvisí s komunitní rolí knihoven, propagací četby u dětí a mládeže, ale také s doplňováním knihovních fondů. Knihovny by měly působit jako přirozená informační, kulturní a vzdělávací centra.

Rovný přístup ke službám

Knihovny garantují rovný přístup k informačním zdrojům a internetu. Poskytování služeb všem bez rozdílu by mělo být podpořeno bezbariérovým přístupem, který by se měl stát hodnotícím kritériem služeb. Ke standardizaci služeb je zapotřebí také rozvoj regionálních funkcí knihoven.

Marketing služeb

Podporovat pravidelná šetření informačních potřeb, vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství a knihovnám je stále žádoucí. K optimalizaci poskytovaných služeb by měla přispět novelizace standardu knihovních služeb. Jejich efektivitu pak lze hodnotit prostřednictvím tzv. výzkumů návratnosti investic.

Pracovníci knihoven

Profese knihovníků a informačních pracovníků se dynamicky proměňuje s ohledem na vývoj informačních technologií. Kvalifikační úroveň pracovníků knihoven by se měla přizpůsobovat současnému stavu. Do chodu knihovny je vhodné zapojit dobrovolníky, kteří působí také jako prostředek k užšímu propojení knihovny s místní komunitou.​

Kam dál?

Více informací o tématech Koncepce naleznete v podstránkách sekce Témata. Tato témata jsou rozpracována do 21 cílů (tzv. priorit), o jejichž zavedení do praxe se starají samostatné pracovní skupiny. Bližší informace o plnění dílčích cílů naleznete na webových stránkách Ústřední knihovnické rady ČR.