Marketing služeb

Moje ideální knihovna

Základem pro vytváření nových typů knihovních služeb s vysokou přidanou hodnotou je stanovení pravidel a odpovědností mezi knihovnami při poskytování služeb kooperativního charakteru a vypracování standardů kvality pro veškeré stávající služby. Na cestě k rozvoji služeb se nelze obejít bez šetření informačních potřeb obyvatel na národní i lokální úrovni. Veřejnost je prostřednictvím marketingu služeb nutné přesvědčit, že knihovna již není jen půjčovna knih, ale stává se informačním, vzdělávacím, kulturním a komunitním centrem, s čímž souvisí nutná podpora marketingových aktivit.

Knihovny, jejich provozovatelé i veřejná správa, by měli mít k dispozici nástroje pro hodnocení přínosu knihoven občanům. Proto je zapotřebí vypracovat metodiku výzkumů návratnosti investic v knihovnách, která provozovatelům knihoven poskytne zpětnou vazbu na společenské vnímání služeb knihoven a jejich hodnotu.

Nabízet služby, které si uživatelé žádají, se standardizovanou úrovní, o kterých bude široká veřejnost dobře informována, přičemž bude znám jejich společenský a ekonomický přínos.

Marketingu služeb se v Koncepci rozvoje knihoven věnují priority č. 16–19.

​Mezi řešené projekty patří vypracování metodiky výzkumů návratnosti investic a Standard pro dobrou knihovnu.