Pracovníci knihoven

Pracovník knihovny dnes

Odborné nároky na profesi knihovníka a informačního pracovníka se stále vyvíjejí, především s ohledem na rozvoj informačních technologií, proto je nutné zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven. Současně je důležité vědět o potenciálu dobrovolnictví pro práci knihoven a intenzivněji v činnosti knihoven dobrovolníky využívat.

 

Odborně se vzdělávat a být motivovanými pracovníky s vysokou úrovní počítačové a informační gramotnosti, kteří budou uživatelům aktivně asistovat při práci s knihovními fondy a informačními zdroji. Snahou je zapojit do našich řad dobrovolníky nejen jako zdroj pracovní síly, ale také jako prostředek k užšímu propojení knihovny s místní komunitou.

Pracovníkům knihoven se v Koncepci rozvoje knihoven věnují priority č. 20–21.

Mezi řešené projekty patří zastoupení knihovnických profesí v Národní soustavě povolání.

Příklady dobré praxe dobrovolnictví v českých i slovenských knihovnách vizte v informační brožuře Dobrovolníci pro kulturu.